maandag, 11. juni 2012 - 17:23

Woningcorporaties onder verscherpt toezicht

Den Haag

Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting CFV), de toezichthouder op de woningcorporaties, verscherpt het toezicht op de corporaties Wooninvest uit Leidschendam-Voorburg en Portaal uit Baarn. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken maandag.

Door de dalende rente lopen deze corporaties liquiditeitsrisico’s met hun derivatenportefeuille, waarmee zij zich verzekerden tegen stijgende rentes op leningen. Dat schrijft minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.

In haar brief gaat Spies ook in op het onderzoek dat het CFV heeft gedaan naar het gebruik van derivaten door corporaties. Een belangrijke conclusie van het CFV is dat er in het derivatenbeleid grote verschillen bestaan tussen corporaties en dat de ene corporatie soms veel meer risico neemt dan de andere.

Spies ziet de aanbevelingen die het CFV doet als een ondersteuning bij het formuleren van de beleidsregels voor derivatenportefeuilles, die op korte termijn van kracht worden.

De minister heeft alle corporaties gevraagd haar te informeren over de geldende vertrekregelingen van directeuren, zodat zij daarover de Tweede Kamer kan berichten. Uit de inventarisatie blijkt dat verschillende corporaties een vertrekregeling hebben afgesproken, die soms ook hoger liggen dan een jaarsalaris.

Spies vindt vooraf afgesproken vertrekregelingen ongewenst. Zij verwijst naar het wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, dat nu bij de eerste Kamer ligt. Dit wetsvoorstel maakt vertrekregelingen die meer bedragen dan 75.000 euro onmogelijk.
Provincie:
Tag(s):