dinsdag, 14. februari 2012 - 18:38

“Zeeuwen niet confronteren met onevenredig hoge kosten”

Zeeland

Waterschap Scheldestromen is van mening dat ook in de toekomst de financiering van kustversterkingwerken in Zeeland moet gebeuren op basis van solidariteit.

In de nadere uitwerking van het Bestuursakkoord Water dat in 2011 werd afgesloten is sprake van een eigen bijdrage van 10%. Deze bijdrage noemt men het Projectgebonden Aandeel (PGA). Dit kan op langere termijn een onevenredig grote bijdrage voor het waterschap betekenen, gezien het grote aantal kilometers aan primaire dijken en duinen in Zeeland (525 km). Ook is Zeeland dunbevolkt, zodat deze kosten over een gering aantal mensen omgeslagen moeten worden.

Volgens dagelijks bestuurslid Guiljam van der Schelde kan dit in de toekomst onevenredig hoge kosten met zich meebrengen. “De Zeeuwse dijken zijn nu voor het overgrote deel veilig. Maar om ze veilig te houden, zullen er na 2030 hogere kosten gemaakt moeten worden. Deze mogen niet alleen worden afgewenteld op de Zeeuwen. Veiligheid tegen overstromingen is van nationaal belang en kostenverdeling voor kustversterking moet dan ook plaatsvinden op basis van 100% solidariteit tussen alle inwoners van Nederland.”

Sinds 1996 worden de dijken in Zeeland elke vijf jaar getoetst of ze voldoen aan de veilig-heidsnorm. Deze toetsing kan worden beschouwd als een soort APK-keuring. Zodra een dijkvak onvoldoende sterk is, wordt dit aangepakt. Sinds 1996 is er veel verbeterd aan de veiligheid van de Zeeuwse dijken. Het Projectbureau Zeeweringen heeft circa 190 kilometer steenbekleding versterkt. Daarnaast zijn er in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) verschillende kustversterkingprojecten uitgevoerd. Momenteel wordt in West Zeeuws-Vlaanderen de kust versterkt. Uit de toetsing van 2010 bleek dat 75% voldoet aan de norm, 16% inmiddels wordt versterkt met lopende of geplande verbeteringsprojecten van het Projectbureau Zeeweringen en het HWBP. 8% voldoet niet aan de norm en voor 1% is nader on-derzoek nodig.

De Zeeuwse dijken en duinen zijn sterker dan het landelijk gemiddelde. Landelijk voldoet slechts 60% aan de veiligheidsnorm en 20% niet. “Tot 2030 is er sprake van een nagenoeg ver-gelijkbaar kostenniveau als nu voor het waterschap,”aldus Van der Schelde. “Op langere termijn kan dit anders zijn, omdat we rekening moeten houden met risico’s die (nog) niet in geld uit te drukken zijn, zoals versnelde klimaatverandering of het instellen van strengere veilig-heidsnormen voor de Nederlandse dijken. Deze risico’s kunnen tot substantieel hogere lasten leiden”

De provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten delen het standpunt van het waterschap. Zij hebben dit per brief aan staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu laten weten. De Provinciale Staten gaven op 16 december jl. een negatief advies op het deelakkoord Water, tenzij de kostenverdeling voor primaire waterkeringen op basis van 100% solidariteit tussen alle Nederlanders plaatsvindt.
Provincie:
Tag(s):