woensdag, 28. maart 2012 - 16:46

Zondagsupers Deventer hoeven dwangsommen niet te betalen

Deventer

Het college van burgemeester en wethouders in Deventer heeft besloten de dwangsommen die zij heeft opgelegd aan vijf supermarkten in verband met overtreding van de Winkeltijdenwet en -verordening, niet te innen.

'Dit op advies van de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie', meldt de gemeente Deventer woensdag. Redenen voor het standpunt van de commissie is de door het college beoogde en inmiddels door de raad vastgestelde verruiming van het winkeltijdenregime en de uitspraak van de rechter.

Begin 2010 hebben vijf supermarkten hun winkel op zondag voor een aantal uren geopend. Dat was op dat moment in strijd met de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening. Op grond daarvan zijn toen dwangsommen opgelegd.

De gemeente besloot voorlopig niet tot invordering over te gaan, in afwachting van het oordeel van de strafrechter of een sepot van de Officier van Justitie. Het Openbaar Ministerie heeft tot een sepot besloten.

Uitspraken hof en bezwarencommissie
Na het seponeringsbesluit heeft de gemeente een klacht ingediend bij het Hof. Het Hof heeft die klacht afgewezen en bepaald dat het openbaar belang niet vergt dat de vijf supers alsnog worden vervolgd. Dit omdat de gemeenteraad inmiddels het winkeltijdenregime heeft verruimd en er nu geen redelijk strafdoel meer is gediend met strafvervolging.

De gemeente heeft vervolgens besloten over te gaan tot inning van de dwangsommen. Daartegen hebben de vijf supers bezwaar aangetekend. Eind 2011 heeft de gemeentelijke bezwarencommissie het college geadviseerd de bezwaren van de vijf supers gegrond te verklaren. Doorslaggevende argumenten voor de commissie waren:
· Omdat de gemeente een directe koppeling heeft gelegd met het strafrechtelijke traject ligt het ook in de rede het standpunt van het openbaar ministerie te volgen. Bij een voor de bezwaarden gunstige uitslag in het strafrechtelijke procedure is het niet gepast vast te houden aan de handhaving;
· Het college heeft steeds — ook via het coalitieakkoord — aangegeven de winkeltijden te willen verruimen. Dan is het onredelijk om nu nog tot invordering van de dwangsommen over te gaan. Bestuursrechtelijk is er geen doel mee gediend.

'Doorslaggevend argument voor het college is dat, omdat zowel de supers als de gemeente streefden naar een verruiming van de winkeltijden, het nu niet meer redelijk is om tot invordering over te gaan', aldus de gemeente.
Provincie:
Tag(s):