maandag, 2. december 2013 - 13:49 Update: 03-07-2014 0:47

Advies: Ruimere bevoegdheid AIVD en MIVD

Foto van computers internet kabels | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen moeten inlichtingen en veiligheidsdiensten zoals de AIVD en de MIVD niet alleen in de ether maar ook op de kabel actief kunnen zijn op het moment dat er sprake is van bedreiging van de nationale veiligheid.

Dit is één van de aanbevelingen uit  het rapport  dat de heer Stan Dessens vandaag als voorzitter van de commissie Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 2002 heeft aangeboden aan minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister Hennis–Plasschaert (Defensie).

Toestemming minister
Op die manier kunnen zij hun taak naar behoren uitoefenen binnen het digitale domein. Om sturing en toezicht hierbij te waarborgen moet iedere activiteit van de diensten op de kabel expliciet persoonlijke goedkeuring krijgen van de minister. Zodra er sprake is van informatie die de persoonlijke levenssfeer raakt is een nieuwe toestemming vereist. 

CTIVD
Die vervolgstap is onderworpen aan onmiddellijk toezicht van de Commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD).  Als de CTIVD een bezwaar ziet, heeft ze het recht om de activiteit te laten staken. 

De commissie heeft de Nederlandse wet geëvalueerd en spreekt zich niet uit over de activiteiten van  buitenlandse diensten waarover de media de afgelopen maanden veel hebben bericht. Bij de aanbieding van het rapport aan de beide ministers sprak commissievoorzitter Stan Dessens zijn zorg uit dat inlichtingen- en veiligheidsdiensten door sommigen als bedreiging voor de persoonlijke levenssfeer worden gezien. 

“Burgers, bestuurders en volksvertegenwoordigers moeten er ten diepste van overtuigd kunnen zijn dat onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten werken binnen een wettelijk kader. Een kader dat er voldoende rekenschap van geeft dat hun bijzondere positie alleen aanvaardbaar is als die diensten ingebed zijn in een vertrouwenwekkend systeem van sturing, toezicht en transparantie.”

Nu alleen ongericht tappen uit de ether
Cyberaanvallen en digitale spionage vormen een nieuwe bedreiging voor de nationale veiligheid. De MIVD en de AIVD mogen binnen de huidige wet data- en telecommunicatieverkeer alleen ongericht onderscheppen als dat verkeer door de ether gaat. 

Ook kabel aftappen
De evaluatiecommissie heeft afgewogen of er met het oog op de technologische vernieuwingen sinds 2002 nieuwe of verruimde bevoegdheden noodzakelijk zijn en welke democratische en rechtsstatelijke waarborgen dat vergt. Door de explosieve groei van internationale kabelnetwerken wordt het steeds belangrijker dat de diensten ook het kabelgebonden internetverkeer kunnen verkennen en analyseren in het belang van de nationale veiligheid.