dinsdag, 25. juni 2013 - 18:21 Update: 03-07-2014 0:55

Boxtel ook uit klankbordgroep schaliegas

Foto van waakvlam gas kachel | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Boxtel

Net als de Provincie Noord-Brabant en Milieudefensie stapt de gemeente Boxtel per direct uit de klankbordgroep schalie- en steenkoolgasonderzoek. Dit heeft de gemeente Boxtel dinsdag laten weten.

Geheimhoudingsplicht
Eind vorige week informeerde het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het college dat het concept eindrapport enkel na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring beschikbaar zou komen. In september zou het eindrapport dan worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Dinsdag bleek definitief dat de klankbordgroep slechts een mondelinge toelichting zou krijgen op de resultaten en achtergronden van het onderzoek. '
Deze gang van zaken is in strijd met de gemaakte afspraken', aldus de gemeente Boxtel. 

"Gedurende de afgelopen drie jaar heeft de gemeente Boxtel steeds maximale openheid gegeven rond het dossier schaliegas. Ook ten aanzien van onze inbreng in de klankbordgroep. De geheimhoudingsverklaring vraagt ons te breken met die lijn", stelt wethouder Peter van de Wiel namens het college in een e-mail aan het ministerie.

'Op 11 juni ondertekende de gemeente Boxtel al een brief waarin wij samen met partners in de klankbordgroep om opheldering vroegen over de gang van zaken. Hierop heeft het ministerie niet gereageerd. Tenslotte worden afspraken structureel niet 
nagekomen, zoals tussenrapportages die niet plaatsvonden en een overleg dat niet doorging. Dit alles is voor het Boxtelse gemeentebestuur reden om uit de klankbordgroep te stappen', aldus van de Wiel.

Onderzoek mist cruciale aspecten
Het schalie- en steenkoolgasonderzoek gaat slechts over risico's in het algemeen. De literatuurstudie zal ongetwijfeld interessante resultaten opleveren, maar gaat voorbij aan cruciale elementen in de totale discussie over deze vormen van energiewinning. Het gaat dan om de specifieke lokale situatie, de veiligheid in de specifieke lokale situatie, draagvlak en nut en noodzaak.

Geen van deze elementen is meegenomen in het huidige onderzoek. De resultaten van dit onderzoek kunnen dus onvoldoende bijdragen aan het zo noodzakelijke maatschappelijke debat over schaliegas. Voor dit d
ebat, dat breed maatschappelijk en politiek zou moeten worden gevoerd, pleit de gemeente Boxtel al lange tijd.

Geheimhouding staat maatschappelijk debat in de weg
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stellen in hun persbericht van 25 juni dat zij "vinden dat het besluit om wel of niet over te gaan tot het winnen van schaliegas in Nederland gestoeld zou moeten zijn op een brede maatschappelijke discussie over nut en noodzaak en over de transitie naar duurzame energie". Hiermee sluiten zij zich volmondig aan bij de oproep van de gemeente Boxtel. De gevraagde geheimhouding staat dit brede maatschappelijke debat in de weg.