dinsdag, 19. februari 2013 - 21:33 Update: 03-07-2014 1:02

Deventer bezuinigt, investeert en gaat uit van haar kracht

Deventer bezuinigt, investeert en gaat uit van haar kracht

Deventer - Deventer moet dit jaar bijna € 4 miljoen bezuinigen. welke richting de definitieve bezuinigingen verder uitgewerkt moeten worden.

[b]Voorjaarsnota: definitieve bezuinigingen[/b] Het college doet daarna bijgestelde en verder uitgewerkte bezuinigingsvoorstellen. De raad bespreekt die in de politieke markt van 12 juni. Op 19 juni besluit de raad over definitieve bezuinigingsmaatregelen. Dan wordt de Voorjaarsnota vastgesteld, die dient als basis voor de begroting van 2014 en daarna. Ook krijgt Deventer van het Rijk veel nieuwe taken die met minder geld moeten worden uitgevoerd. Het gemeentebestuur moet scherpe keuzes maken. De kracht van Deventer, bezuinigingsmaatregelen en gerichte investeringen zijn de basis voor een financieel en sociaal economisch gezond Deventer. De nieuwe bezuiniging kent meerdere oorzaken. Zo wordt de uitkering vanuit het rijk met € 2 miljoen gekort. Voor investeringen wordt € 750.000 vrijgemaakt. Voor het conjunctuurfonds voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen is € 300.000 nodig. In 2010 heeft Deventer € 15 miljoen bezuinigd (Deventer bezinnigt, een Kwestie van Kiezen), waarvan € 4 miljoen op de gemeentelijke organisatie en in 2012 nog eens € 1,8 miljoen op de gemeentelijke organisatie. [b]Vier thema’s[/b] De gemeenteraad heeft het college gevraagd om een verkenning van bezuinigingsmogelijkheden met financiële consequenties. Het college is in januari gesprekken gestart met vertegenwoordigers van en samenwerkingspartners in de samenleving. In lijn met het coalitieakkoord heeft het college rondom vier thema’s gezocht naar de mogelijkheden. Daarnaast zijn er alternatieve bezuinigingsvoorstellen opgenomen. De thema’s zijn: ‘eigen kracht van burgers’, ‘stedelijke structuurversterking’, ‘samenwerking in sterke ketens’ en ‘sober waar kan en uitgaan van vertrouwen in burgers’. Het college blijft vasthouden aan een kwalitatief hoogwaardige Deventer samenleving. Aanspreken op eigen verantwoordelijkheid, kracht en inzet van bewoners en bedrijven en de veranderende rol van de gemeente in de samenleving staan daarin centraal. Instandhouding van alle voorzieningen en het hanteren van de kaasschaaf zijn niet mogelijk en wenselijk. [b]Eigen kracht van burgers[/b] Gemeente en partners moeten er samen voor zorgen dat burgers waar mogelijk zelf ondersteuning kunnen regelen. Belangrijk daarbij zijn versterking van de eigen kracht van mensen, beter aansluiten op de ‘echte vraag’ van mensen (geen confectie, maar maatwerk) en het benutten van hun eigen omgeving. In de woonservicezones kunnen bijvoorbeeld door samenwerking tussen diverse instellingen wijkvoorzieningen beter worden benut (besparing van ruim € 430.000). Een evenwichtigere concentratie en verdeling over de zones van het aantal speelvoorzieningen bespaart ongeveer € 370.000. Bundeling van de functies van de wijkmanagers en wijkbeheerders kan binnen de gemeentelijke organisatie € 100.000 besparen. In totaal is bij dit thema ongeveer € 1,3 miljoen aan bezuinigingsmogelijkheden gevonden. [b]Stedelijke structuurversterking[/b] Hier draait het om de culturele aantrekkingskracht van Deventer, om investeren en ombuigen. Bij de keuzes is gekeken naar instellingen met een gemeentebrede functie en instellingen met een (boven)regionale functie. Dat minder 'rendabele' (publieks)functies wegvallen, is onvermijdelijk. Hier wordt voorgesteld om € 200.000 te bezuinigen op het Deventer Sportbedrijf en € 700.000 binnen de cultuursector. [b]Samenwerking in sterke ketens[/b] Voor de nieuwe taken die de gemeente krijgt, AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg, krijgt de gemeente minder geld. De gemeente zorgt dat betrokken organisaties elkaar in hun werkzaamheden versterken. Voorgesteld wordt om op jeugdzorg € 250.000 te bezuinigen. Door veranderingen in het leerlingen-, AWBZ- en Wmo-vervoer kan € 80.000 worden bezuinigd. Als de gemeente minder het voortouw neemt om duurzaamheiddoelstellingen te realiseren, kan € 100.000 worden bezuinigd op de duurzaamheidbudgetten. Binnen dit thema is voor ongeveer € 500.000 aan bezuinigingsvoorstellen gedaan. [b]Sober waar kan en uitgaan van vertrouwen in burgers[/b] Er worden voorstellen gedaan op het gebied van kostendekkendheid van leges (dat moet ruim € 200.000 opleveren), versoberen van de dienstverlening (meer op afspraak en beperking van openingstijden levert bijna € 50.000 op), onderhoud van de openbare ruimte (verdere versobering bespaart zo’n € 300.000), afbouwen van de subsidie aan de kinderboerderij van de Ulebelt (€ 100.000) en internationaal beleid (besparing van € 60.000). De bezuinigingsvoorstellen rondom dit thema bedragen ongeveer € 1,2 miljoen. [b]Blijven investeren[/b] Een financieel, economisch en sociaal gezond Deventer vraagt om blijvende investeringen. Juist ook in tijden van bezuinigingen blijft de gemeente daarom investeren, waar mogelijk samen met partners. Investeringen waar inwoners, bedrijven en toeristen lange tijd de vruchten van plukken. Voor investeringen wordt € 750.000 vrijgemaakt. [b]Raad aan zet[/b] De raad gaat in maart in gesprek met de Deventer samenleving. Deze brede maatschappelijke oriëntatie is de basis voor een richtinggevend politiek debat over de bezuinigingen eind maart. Dan bepaalt de raad in welke richting de definitieve bezuinigingen verder uitgewerkt moeten worden. [b]Voorjaarsnota: definitieve bezuinigingen[/b] Het college doet daarna bijgestelde en verder uitgewerkte bezuinigingsvoorstellen. De raad bespreekt die in de politieke markt van 12 juni. Op 19 juni besluit de raad over definitieve bezuinigingsmaatregelen. Dan wordt de Voorjaarsnota vastgesteld, die dient als basis voor de begroting van 2014 en daarna.
Provincie: