dinsdag, 19. november 2013 - 21:34 Update: 03-07-2014 0:48

Geen nalatigheid bij uitgezet ziek Georgisch meisje

Foto van onderzoekstafel huisarts | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De medische zorg die is verleend aan een Georgisch meisje dat bij aankomst in Polen ernstig ziek bleek te zijn, voldoet aan de door de beroepsgroep gestelde standaarden.

De betrokken individuele zorgverleners zijn niet nalatig geweest of verwijtbaar in hun handelen. Dat concluderen de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) na een onderzoek dat zij hebben ingesteld naar het medisch handelen voorafgaande aan de uitzetting van het meisje.

Polen
Het meisje meldde zich op 13 juni 2012, samen met haar vader, moeder, zusje en grootmoeder, bij de Nederlandse autoriteiten ten behoeve van een asielaanvraag. Het gezin verbleef eerder in Polen waardoor, overeenkomstig de EU-Dublin-verordening, Polen verantwoordelijk was voor de behandeling van het asielverzoek. Op 26 november 2012 vond de overdracht aan Polen plaats.


Het algemene oordeel van de inspectiediensten over het onderzoek is positief. Er is geen sprake geweest van medisch inhoudelijke tekortkomingen. Wel oordelen ze kritisch over de gebrekkige overdracht van medische gegevens. Het medisch beroepsgeheim belemmert volgens de onderzoekers de informatieoverdracht en kan nadelig uitwerken voor een patiënt die zelf onvoldoende mondig is.

De onderzoekers hebben medische en vreemdelingendossiers bekeken, dagrapportages en e-mails ingezien. Ook zijn schriftelijke vragen gesteld aan betrokkenen en is een aantal zorgverleners geïnterviewd. De bevindingen zijn vervolgens doorgenomen met een medisch specialist.

Diagnose
De diagnose had wel eerder, in Nederland, gesteld kunnen worden. Maar het feit dat de diagnose pas in Polen kon plaatshebben, heeft geen consequenties gehad voor het beloop van de behandeling en heeft de prognose ook niet negatief beïnvloed.


Gebrekkige overdracht
De vertraagde diagnose, is volgens de onderzoekers vooral te wijten aan de gebrekkige overdracht van medische gegevens tussen de betrokken instanties. Ook bij het onderzoek naar het overlijden van Alexander Dolmatov, hebben de Inspecties dit al geconstateerd.

De zorgverlening aan het Georgische meisje heeft een aantal maanden voor het overlijden van Dolmatov plaatsgehad. Sinds het Dolmatov-onderzoek zijn de organisaties volgens de Inspecties aan de slag gegaan om de overdracht van medische gegevens te verbeteren.

Provincie:
Tag(s):