maandag, 2. december 2013 - 15:29 Update: 03-07-2014 0:47

Integratie en emancipatie Roma en Sinti zorgelijk

Foto van woonwagen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De algemene conclusie uit de “Monitor Inclusie: Nulmeting” over de integratie en emancipatie van Roma en Sinti is dat de situatie van de onderzochte groep Roma en Sinti in Nederland zorgelijk is, maar dat er ook lichtpunten zijn. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maandag.

Kloof
Er bestaat nog een te grote kloof tussen de leefwerelden van bepaalde groepen Roma en niet-Roma, en ook tussen opvattingen, bijvoorbeeld over schoolparticipatie en over criminaliteit.Een aanzienlijk deel van de Roma en Sinti heeft de Nederlandse kernwaarden (nog) niet verinnerlijkt. Dit staat een snel inlopen van achterstanden in de weg.

Kinderen wel naar school
In de Monitor Inclusie wordt ook een aantal toe te juichen ontwikkelingen geschetst: de meeste Roma- en Sinti-kinderen gaan naar de basisschool en ronden deze af en de deelname van Roma en Sinti-jongeren aan het voortgezet onderwijs neemt toe.


Daarnaast gaan steeds meer Roma en Sinti-jongeren naar de ROC’s en het hoger onderwijs en ronden deze opleidingen af. De gemiddelde leeftijd van tienerzwangerschappen lijkt omhoog te gaan en jongeren zoeken naar meer zeggenschap, onder andere over hun vrije partnerkeuze.

Nulmeting
De Europese Unie heeft de lidstaten gevraagd de situatie van Roma en Sinti in beeld te brengen. De nulmeting van deze monitor geeft de ervaringen en opvattingen van Roma, Sinti en professionals weer over de sociale inclusie van Roma en Sinti op de terreinen onderwijs, arbeid, wonen, gezondheid en veiligheid.


Het kabinet beschouwt de zogenaamde “Roma-gemeenten”:Amsterdam Zuid-Oost, Capelle aan den IJssel, Ede, Enschede,  Lelystad, Nieuwegein, Oldenzaal, ’s-Hertogenbosch, Utrecht, Nuenen en Veldhoven als belangrijke partners bij het verbeteren van de positie van Roma en Sinti in ons land. 

Meer kennisuitwisseling
Het kabinet stelt  voor het jaar 2013 een bedrag van zestigduizend euro beschikbaar aan het Landelijke Platform Romagemeenten, onder meer om de kennisuitwisseling tussen deze gemeenten te stimuleren door het uitwisselen van “best practices” op het terrein van handhaving en integratie.


In het algemene beleid rond de verbetering van de positie van Roma en Sinti zal de aandacht onder meer uitgaan naar het bevorderen van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), de aanpak van schooluitval, de bestrijding van de jeugdwerkloosheid en naar het bestrijden van discriminatie. 

Tegengaan huwelijksdwang en uitbuiting
Ook zal er aandacht zijn voor het tegengaan van huwelijksdwang, het aanpakken van uitbuiting van Romakinderen en zal internationale samenwerking worden gezocht. 
Ieder twee jaar zal deze monitor worden uitgevoerd, zodat de ontwikkeling op de genoemde terreinen kan worden gevolgd.

 
Provincie: