vrijdag, 11. oktober 2013 - 21:57 Update: 03-07-2014 0:50

Kabinet en oppositiepartijen bereiken akkoord

Foto van Binnenhof Ridderzaal donker | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Vrijdagavond heeft het kabinet een akkoord bereikt met de oppositiepartijen D66, Christen Unie en de SGP over de begroting van 2014.

Rond 22.30 kwamen Pechttold, Slob en van der Staaij in een speciale persconferentie hun behaalde winst toelichten. Vervolgens spraken Zijlstra namens de VVD en Samsom namens de PvdA en lichtten het behaalde akkoord toe. Aansluitend spraken premier Rutte, vice-premier Asscher en minister van Financiën Dijsselbloem.

Mede namens premier Rutte en vicepremier Asscher informeert minister Dijsselbloem van Financiën de Tweede Kamer over de begrotingsafspraken die het kabinet heeft gemaakt met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen.

De afspraken zijn gericht op het realiseren van de gezamenlijke ambities: economische groei en werkgelegenheid, solide overheidsfinanciën en evenwichtige inkomensverdeling.

Deze begrotingsafspraken maken het mogelijk de gezamenlijke ambities te realiseren voor economische groei en werkgelegenheid, solide overheidsfinanciën en een evenwichtige inkomensverdeling. Vanuit het perspectief van alle betrokkenen bevat het pakket elementen die belangrijk zijn voor de toekomst van Nederland. Een toekomst met meer banen, beter onderwijs en een duurzame economie. De positie van gezinnen met kinderen krijgt bijzondere aandacht.

Het voorliggende financiële pakket werkt door in de eerder ingediende begrotingen c.q. de bijbehorende wet- en regelgeving inclusief het Belastingplan 2014 (bijlage 1). Het bevat lastenverlichting op arbeid, die de werkgelegenheid vergroot en de koopkracht op korte termijn verbetert.

Voorts wordt structureel de marginale druk beperkt. De lastenverlichting wordt voornamelijk gedekt uit een aantal vergroeningsmaatregelen. Intensiveringen zijn voorzien op terreinen als onderwijs en innovatie, inkomensondersteuning voor gezinnen met kinderen. Om dit mogelijk te maken zal de prijsbijstelling in 2014 worden ingehouden en zal binnen de sociale zekerheid en zorg aanvullend worden omgebogen.


De ambities op het terrein van de werkgelegenheid blijken ook uit de afspraken die partijen hebben gemaakt rond de uitvoering van het sociaal akkoord (bijlage 2). De afspraken uit het sociaal akkoord zijn het uitgangspunt. De ambities voor de groei van de werkgelegenheid worden vergroot. Daartoe wordt een aantal maatregelen versneld. De bestrijding van de jeugdwerkloosheid krijgt nog meer prioriteit. Dit komt tot uiting in de sectorplannen.

Tevens zal er binnen het onderwijs een stevige slag gemaakt worden met snellere en effectievere opleidingen. Voor ouderen wordt het aantrekkelijker gemaakt om langer door te werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor 2014 wordt de inspanning verdubbeld om mensen met een beperking aan het werk te helpen in de marktsector.