maandag, 14. oktober 2013 - 9:58 Update: 03-07-2014 0:50

Rhenen wijst fusieplannen superprovincie Plasterk af

foto van samenvoeging provincie Utrecht | fbf
Foto: fbf
Rhenen

De gemeente Rhenen wijst het herindelingontwerp van minister Plasterk voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht af: Rhenen vindt dat visie en probleemstelling ontbreekt bij het plan tot samenvoeging van de drie provincies.

Rhenen maakt zich zorgen over het ontbreken van een integrale visie op de toekomst van het openbaar bestuur van Nederland. De door de minister Plasterk geduide probleemstelling is niet overtuigend en wordt niet gedeeld. Minister Plasterk wil naar het idee van Rhenen te snel en is te ambitieus. Beter is eerst goed na te denken over de rol die de provinciale besturen spelen en welke taken en bevoegdheden de superprovincie zou krijgen.

Rhenen heeft op dit moment geen belang bij de structuurdiscussie of -aanpassing. De provincie Utrecht heeft momenteel, net als de andere provincies, een groot aantal belangrijke opgaven op het gebied van het sociaal domein, de ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit en een sterke economische regio.

 

Rhenen vindt dat daarin de tijd en de energie moet worden gestoken. Uit onderzoeken blijkt dat er geen draagvlak is voor de plannen van de provinciefusie. Niet bij inwoners, niet bij gemeenten, niet bij provincies. Voor Rhenen een reden te meer om de provinciefusie nu niet door te laten gaan. Het gaat bij deze fusie alleen om het samenvoegen van de drie provincies. Er wordt geen inhoud gegeven aan het begrip landsdeel. De meerwaarde van een landsdeel ten opzichte van de huidige provincie zou moeten bestaan uit het verschuiven van rijkstaken naar dat landsdeel met extra bevoegdheden. De bestuurlijke samenwerking en afstemming in de provincie Utrecht heeft tot succesvolle resultaten geleid.

De opschaling kan ten koste gaan van bestaande netwerken, verbindingen, relaties en de daaraan gekoppelde slagvaardigheid. Rhenen heeft vooral kleinere bedrijven en in het midden- en kleinbedrijf . Zij hebben vooral behoefte aan korte lijnen met de overheid. Het bedrijfsleven is gebaat bij het in stand houden van de huidige schaalgrootte.