maandag, 30. september 2013 - 16:05 Update: 03-07-2014 0:51

RvS:enkelbandenplan Teeven primair om het geld

Foto van vrijlating gedetineerde | Archief EHF
Den Haag

Ondanks dat de Raad van State (RvS) heeft geadviseerd om het wetsvoorstel van Staatssecretaris Fred Teeven betreffende de enkelband alsnog van een dragende motivering te voorzien, is het maandag toch bij de Tweede Kamer ingediend.

De Afdeling advisering van de Raad van State had advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie.

Geld
De RvS schrijft in haar rapport:’De Afdeling advisering kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het wetsvoorstel primair budgettaire overwegingen dient’. De verwachting is dat het wetsvoorstel 16 miljoen euro op jaarbasis zal opleveren.

Achtergrond wetsvoorstel
Met het wetsvoorstel wordt elektronische detentie mogelijk gemaakt. Het gaat hier niet om de volledige tenuitvoerlegging van korte vrijheidsstraffen door middel van thuisdetentie maar om een zogenoemde executiemodaliteit direct voorafgaand aan de datum van invrijheidsstelling. De elektronische detentie kan maximaal twaalf maanden duren. De bestaande detentiefasering, inclusief het penitentiair programma, wordt afgeschaft.

Noodzaak
‘Het wetsvoorstel betekent een breuk met de al jarenlang bestaande detentiefasering met een penitentiair programma. De vraag waarom deze afschaffing en de introductie van elektronische detentie nodig zijn wordt in de toelichting op het wetsvoorstel niet beantwoord’, stelt de RvS. 

In de toelichting op het wetsvoorstel wordt volstaan met de stelling dat afschaffing van detentiefasering en penitentiair programma en vervanging door elektronische detentie tot vermindering van recidive zal leiden. ‘Dit is echter op geen enkele wijze gemotiveerd’, aldus de RvS. 

Reactie Teeven
Teeven schrijft in zijn reactie op het advies van de Raad van State dat de detentiefasering weliswaar wordt afgeschaft, maar dat zijn maatregel degelijk is onderbouwd. Hij is het dus niet eens met de Raad van State. 

'Met de maatregel wordt juist ingezet op een goede voorbereiding op de terugkeer naar de samenleving. Bovendien sluit het wetsvoorstel aan bij het stelsel van ‘promoveren en degraderen’, dat inhoudt dat goed gedrag kan worden beloond en verkeer gedrag kan worden gecorrigeerd', aldus Teeven.

 
Provincie: