maandag, 3. juni 2013 - 17:37 Update: 03-07-2014 0:57

UWV: toename werklozen vlakt af in 2014

Foto van werkzoekende CWI | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden neemt dit jaar en volgend jaar toe met 170 duizend tot 739 duizend.

De toename is in 2013 fors (+22%), in 2014 vlakt deze af (+6%). De werkgelegenheid krimpt de komende periode in alle regio’s, met uitzondering van Flevoland. Het aantal ontstane vacatures daalt dit jaar naar een dieptepunt en zal volgend jaar onder invloed van voorzichtig economisch herstel weer licht kunnen groeien.

De uitzendbranche en de op export gerichte sectoren profiteren in 2014 als eerste van het herstel. De groei in de zorg vertraagt onder invloed van de overheidsbezuinigingen. Dit zijn enkele conclusies uit de Arbeidsmarktprognose 2013-2014 die UWV maandag heeft gepresenteerd. 

Meer werkzoekenden, minder banen
UWV gaat op basis van de meest recente macro-economische cijfers van het CPB uit van een afname van het aantal banen van werknemers met 88 duizend in 2013. In 2014 trekt de economie aan, maar neemt het aantal banen met 23 duizend verder af. De afname van het aantal banen is het sterkst in Limburg, De Achterhoek en arbeidsmarktregio Gorinchem. Flevoland is door de toename van de bevolking daar de enige regio met banengroei.

Het aantal werkzoekenden neemt verder toe in de komende periode: dit jaar met 127 duizend en volgend jaar met nog eens 43 duizend. Onder 55-plussers is het percentage werkzoekenden het hoogst. In deze leeftijdsgroep loopt volgens de UWV-prognose het percentage werkzoekenden op van 10% eind 2012 tot 13% eind 2014. Er zijn grote regionale verschillen. Zo groeit het percentage werkzoekenden in Drenthe en Rijnmond tot boven de 14% eind 2014, terwijl het in de arbeidsmarktregio’s Midden-Utrecht, Food Valley en Zeeland op of onder de 6% blijft steken.

Einde aan sterke daling in de bouw, groei in de zorg blijft achter
UWV verwacht in 2013-2014 in vrijwel alle sectoren afnemende of gelijkblijvende werkgelegenheid. UWV ziet de sterkste teruggang van het aantal banen in de industrie, het openbaar bestuur en de financiële dienstverlening. Na jaren van teruggang zal de uitzendsector in 2014 weer kunnen groeien, met 2,3%. Er lijkt daarnaast een einde te komen aan de sterke daling van de werkgelegenheid in de bouw: de verwachte krimp dit jaar in de bouw bedraagt 3,5%, in 2014 is deze nog slechts 0,3%.

De sector zorg en welzijn laat in 2013 een groei zien met 11 duizend banen, in 2014 bedraagt de verwachte toename 2 duizend banen. De groei is beduidend lager dan in de periode 1995-2012 toen de werkgelegenheid in zorg en welzijn jaarlijks met 32 duizend banen toenam. De matige ontwikkeling van de werkgelegenheid is het gevolg van bezuinigingsmaatregelen. Met name in de ouderenzorg, thuiszorg, jeugdhulpverlening en kinderopvang voorziet UWV lagere groei of zelfs krimp.

Op termijn meer vacatures
Als gevolg van de afnemende werkgelegenheid is er met name in 2013 weinig vraag naar personeel. Volgens de UWV-prognose ontstaan dit jaar 641 duizend vacatures, een daling met 3% ten opzichte van 2012. In 2014 neemt het aantal vacatures met bijna 100 duizend toe tot 738 duizend. Dit is wel duidelijk lager dan voor de economische crisis toen er jaarlijks gemiddeld 1,1 miljoen vacatures ontstonden. Een bepalende factor bij de groei van het aantal vacatures is het vertrek van oudere werknemers door pensionering. Dit geldt met name voor vergrijsde sectoren zoals de overheid, het onderwijs, de bouw, de zorg en de industrie. Ook de aantrekkende economie zorgt voor meer vacatures, bijvoorbeeld in de detailhandel, de zakelijke dienstverlening en in de sector vervoer en opslag.

Categorie:
Tag(s):