maandag, 19. augustus 2013 - 9:01 Update: 03-07-2014 0:53

Veel topbestuurders willen salaris inleveren

Veel topbestuurders willen salaris inleveren
Foto: Archief FBF.nl
Veel topbestuurders willen salaris inleveren
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Het moreel appèl dat minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben gedaan aan topbestuurders in onderwijs, cultuur en media om hun salarissen te matigen heeft effect gehad.

Van de 26 ontvangers van topinkomens boven de normen die voor het onderwijs gelden hebben er negentien vrijwillig salaris ingeleverd. Vier weigeren dit tot op heden. Van de overige drie is er een inmiddels opgestapt, vertrekt een ander later dit jaar en is van een derde nog geen reactie binnen. Bussemaker en Dekker deden hun oproep begin dit jaar nadat de WNT was ingegaan. Die bepaalt dat bestuurders in de (semi-)publieke sector voortaan in elk geval niet meer mogen verdienen dan het ministerssalaris. Voor bestaande contracten is een overgangsperiode van zeven jaar voorzien. Met hun oproep wilden Bussemaker en Dekker bestuurders die gebruik maken van deze overgangsregeling ertoe overhalen vrijwillig salaris in te leveren. Het grootste deel daarvan heeft zich laten overtuigen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Volgens de bewindslieden is het, zeker in deze tijd, ongewenst dat bestuurders te hoge beloningen ontvangen uit publieke middelen - ook al hebben ze daar strikt formeel recht op. Ze juichen het toe dat verreweg de meeste bestuurders hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben genomen. De normering voor het onderwijs is strenger dan de WNT, die voor de hele (semi-) publieke sector geldt (€ 228.599) . Voor bestuurders aan universiteiten geldt de WNT-norm wel maar voor de andere sectoren gelden lagere maxima. Voor het hoger en het middelbaar beroepsonderwijs is dit €198.279, voor het voortgezet onderwijs €182.948 en voor het primair onderwijs €164.551. Bussemaker en Dekker hebben de bestuurders die salaris hebben ingeleverd en hun Raden van Toezicht een brief gestuurd waarin ze hun waardering uitspreken. De weigeraars worden uitgenodigd voor een gesprek.