vrijdag, 11. april 2014 - 18:04 Update: 03-07-2014 0:38

Agenten en aanklagers worden meest bedreigd

Foto van agenten op brug | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Agenten krijgene veruit het meest te maken met bedreigingen en intimidatie. Dit blijkt uit het WODC onderzoek 'Bedreigen en Intimideren van OM- en politiemedewerkers dat vrijdag is gepresenteerd.

Uit het rapport blijkt dat 8% van de OM-medewerkers en 41% van het politiepersoneel te maken krijgt met bedreiging of intimidatie. Het onderzoek is in de periode november 2012 tot december 2013, onder leiding van dr. E. Van der Torre uitgevoerd door de Politieacademie.

Het onderzoek laat zien dat een deel van de bedreigingen zich uitstrekt tot de privéomgeving. De onderzoekers hebben zowel de gevolgen op de taakuitvoering als de gevolgen op het welbevinden van bedreigde medewerkers onderzocht. Het merendeel van de bedreigde medewerkers geeft aan dat bedreigingen op geen van beide aspecten invloed hebben gehad.

Opstelten
Uit het onderzoek komt het beeld naar voren dat de steun die bedreigde medewerkers vanuit hun eigen organisatie ondervinden een voorname rol kan spelen bij het verkleinen van de impact van bedreiging en intimidatie. In de beleidsreactie op het onderzoek schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer dat het onderzoek laat zien dat verdere verbeteringen van de begeleiding en ondersteuning van de medewerkers die te maken hebben gehad met geweld, bedreiging of intimidatie mogelijk zijn.

Het WODC onderzoek en een eerdere enquête van politievakbond ACP besteden aandacht aan deze verbetering van de begeleiding en ondersteuning van de politiemedewerker die te maken heeft gehad met geweld, bedreiging of intimidatie. Het WODC onderzoek geeft verder aan dat het materiekennis vergt om steekhoudende dreigingsinschattingen te maken. Bij het Openbaar Ministerie zijn gedegen protocollen en specialisten beschikbaar om adequaat en op de persoon toegespitst op bedreigingen te reageren.

Deze vorm van specialistische en persoonlijke begeleiding zou ook voor bedreigde politiemedewerkers van waarde kunnen zijn. Om de rol van de leidinggevenden in de begeleiding van bedreigde politiemedewerkers te versterken wordt een bewustwordingscampagne ontwikkeld. Het Openbaar Ministerie heeft naar aanleiding van de uitkomsten van het ACP-onderzoek per 1 januari 2014 besloten om de strafverzwaring (van +200%), zoals deze geldt bij agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak, ook toe te passen als er sprake is van aan het werk van de werknemer met een publieke taak gerelateerd geweld of agressie, gepleegd tegen personen die behoren tot de familiekring van deze werknemer. Dit is opgenomen in de BOS-polaris-richtlijn.

Met de politie en de vakorganisaties wordt gesproken over de verdere te treffen maatregelen als het gaat om het beperken van de gevolgen van geweld, bedreiging en intimidatie van politiemedewerkers voor de privésfeer. De korpschef heeft de opdracht gegeven tot verdiepend (casus) onderzoek. In dit onderzoek wordt een gedetailleerder beeld geven van geweld, intimidatie en bedreiging in met name de privésfeer, ook tegen gezins- en familieleden en eigendommen van de politiemedewerker. De uitkomsten hiervan zijn naar verwachting in het najaar beschikbaar.