zaterdag, 1. maart 2014 - 16:31 Update: 03-07-2014 0:41

Erasmus MC geeft gevraagde sterftecijfers niet

Foto van ambulance ziekenhuis | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Rotterdam

‘De huidige sterftecijfers zijn onbetrouwbaar en geven geen goed beeld van de kwaliteit van de zorg, daarom publiceert het Erasmus MC deze niet’, zo licht dr. Jan Hazelzet van het Ersamus MC toe.

Verplicht
Vanaf zaterdag 1 maart 2014 is het voor ieder Nederlands ziekenhuis verplicht om de zogeheten HSMR-sterftecijfers op de eigen website te publiceren. Ook moet die informatie worden verzonden naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Helpen
Inzicht in de sterftecijfers kan de consument helpen bij het maken van een keuze voor een bepaald ziekenhuis, stelt minister Edith Schippers (Volksgezondheid).

Bezwaren
Het Erasmus MC is het enige academische ziekenhuis dat de sterftecijfers niet openbaar zal maken. Het maakt al jaren principiële bezwaren tegen openbaring van de sterftecijfers, omdat de vergelijking tussen ziekenhuizen mank loopt. Dat komt onder meer omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met de patiëntenpopulatie per ziekenhuis.

Doorsturen
Dr. Jan Hazelzet, chief medical information officer, tevens kinderarts, licht toe in de NRC: “Iemand met hartfalen die verslechtert, wordt dan door omliggende ziekenhuizen naar ons gestuurd, omdat wij meer instrumenten en bijzondere medicatie hebben. De kans dat die ernstige zieke persoon hier overlijdt is dus ook groter. Maar dat ligt niet aan de kwaliteit die wij bieden.”

Belangrijk
Het Erasmus MC publiceert wel de resultaten van een uitgebreid dossieronderzoek van alle in 2012 overleden patiënten. Verder neemt het deel aan een internationaal onderzoek waarin wereldwijd de sterftecijfers van academische ziekenhuizen worden vergeleken. Hazelzet: “Wij vinden openheid en transparantie ontzettend belangrijk, net als de minister, maar er moet wel goed vergeleken kunnen worden.”

Sterftecijfers
In 2012 zijn in het Erasmus MC 41.773 patiënten opgenomen geweest. Van hen zijn er 851 overleden (2.0%). Landelijk is dit ongeveer 1.9%. Deze cijfers houden geen rekening met de ernst van een ziekte of verscheidenheid in patiëntengroepen. Wat zegt dit cijfer ons?

Verplicht sterftecijfer

Jaarlijks vraagt de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan alle Nederlandse ziekenhuizen om een sterftecijfer, de HSMR (gemiddelde, gestandaardiseerde ziekenhuissterfte). Dit cijfer geeft aan hoeveel patiënten in een ziekenhuis zijn overleden in verhouding tot de verwachte sterfte op basis van de landelijke ziekenhuissterfte.

Hiermee zou een indicatie van de kwaliteit van een ziekenhuis gegeven kunnen worden. De NZa verplicht de ziekenhuizen per 1 maart hun gemiddelde ziekenhuissterfte (HSMR) over 2012 te publiceren.


Bezwaar tegen de HSMR
Binnen en buiten het Erasmus MC bestaan inhoudelijke bezwaren tegen het gebruik van de HSMR. Ernstig zieke, vaak complexe patiënten in een academisch ziekenhuis worden vergeleken met minder zieke patiënten met dezelfde diagnose in een algemeen ziekenhuis. Er wordt alleen gekeken per ziekenhuisopname en niet over het gehele behandeltraject.

Ook verschilt het ontslagbeleid bij ernstig zieke patiënten erg tussen Nederlandse ziekenhuizen onderling, mede afhankelijk van de beschikbaarheid van palliatieve zorg en hospices. Onder meer door deze factoren levert het gemiddelde getal over diverse diagnoses een oneigenlijk begrip op.

Dit is verwoord in een publicatie van onderzoekers van het Erasmus MC en ook geconcludeerd in het recente rapport van de Gezondheidsraad over kwaliteitsindicatoren. Het Erasmus MC zal daarom niet voldoen aan de eis van de NZa, maar komt met andere uitgebreidere cijfers naar buiten.


Betrouwbare getallen
Het Erasmus MC is wel degelijk betrokken en bezig met het analyseren van onze uitkomsten van zorg. Wij willen een positieve en proactieve houding ten opzichte van dit onderwerp innemen en transparant kwaliteitsresultaten melden. Daarom komen wij naar buiten met uitkomstgetallen welke een relevanter beeld geven dan de HSMR.

Categorie: