woensdag, 19. november 2014 - 8:14 Update: 19-11-2014 8:39

FNV: Geef huishoudelijk werkers gelijke rechten

FNV: Geef huishoudelijk werkers gelijke rechten
Foto: Archief EHF

De FNV roept de Tweede Kamer op ervoor te zorgen dat huishoudelijk werkers dezelfde rechten krijgen als andere werknemers.

De FNV is teleurgesteld dat het kabinet nog steeds geen plan heeft om de positie van deze groep werknemers structureel te verbeteren. De Kamer vergadert hier vandaag over met minister Asscher.

Huishoudelijk werkers die in dienst zijn van particuliere huishoudens worden structureel achtergesteld, omdat zij onder de Regeling Dienstverlening Aan Huis vallen, waardoor zij bijvoorbeeld geen ontslagbescherming hebben en niet sociaal verzekerd zijn. “Ik begrijp niet dat het kabinet hier geen verbetering in wil brengen”, zegt FNV-vicevoorzitter Catelene Passchier. “Veel van deze mensen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van dit werk. Als ze bijvoorbeeld tijdens het ramen lappen van de trap vallen, zijn ze helemaal niet verzekerd. Het internationale ILO-verdrag 189 schrijft gelijke behandeling voor van huishoudelijk werkenden met andere werknemers. De Tweede Kamer moet het kabinet oproepen de noodzakelijke maatregelen te nemen zodat ratificatie van dit verdrag mogelijk wordt.”

Door het in stand houden van de Regeling Dienstverlening Aan Huis werken honderdduizenden werknemers, veelal vrouwen en migranten, zonder sociale rechten. Passchier: “Het kabinet gebruikt als argument dat afschaffing van deze uitzonderingspositie ‘te duur’ of ‘te omslachtig’ is. Dat gaat geheel voorbij aan de vele rapporten en studies die laten zien dat er wel degelijk realistische alternatieven zijn. Alternatieven die zowel voor de werkneemsters als voor hun opdrachtgevers aantrekkelijk kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld het inzetten van dienstencheques.”

Het kabinet heeft wel aangekondigd het oneigenlijk gebruik van de Regeling Dienstverlening Aan Huis door gemeentes via zogenaamde alfahulpconstructies te zullen aanpakken. Verder worden de bezuinigingen op de thuiszorg verzacht door de zogenaamde Huishoudelijke Hulptoelage, die gemeentes alleen maar mogen besteden aan thuisverzorgenden met een normaal dienstverband. De FNV beoordeelt dit als voorzichtige stappen in de goede richting, maar nog steeds als onvoldoende, omdat deze aanpak niet voor PGB-houders geldt. “We pleiten ervoor dat er helemaal geen publiek geld meer kan worden ingezet voor thuiszorg via de alfahulpconstructie. We willen dan ook dat het kabinet snel met duidelijke wet- en regelgeving komt die deze constructie verbiedt. Anders zal in deze tijden van bezuinigingen alleen maar een steeds grotere druk ontstaan op mensen om werk op dit soort mindere voorwaarden te accepteren”, zegt Passchier.

Een groep huishoudelijk werkers zal woensdag voor aanvang van de behandeling in de Tweede Kamer demonstreren voor gelijke rechten.