dinsdag, 23. september 2014 - 18:06

Hof wijzigt Amsterdamse erfpachtvoorwaarden niet

Foto van woningen aan Amsterdamse gracht | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De vordering van de Stichting Erfpachtersbelangen Amsterdam (SEBA) om de erfpachtvoorwaarden van de gemeente Amsterdam te wijzigen is afgewezen. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag beslist. De rechtbank is eerder tot een zelfde oordeel gekomen.

Uitgifte in erfpacht
De gemeente Amsterdam heeft sedert het begin van de vorige eeuw bouwterreinen vrijwel uitsluitend in erfpacht uitgegeven voor een eerste periode van 75 jaar. Daarbij is in de algemene erfpachtvoorwaarden steeds een canon (vergoeding voor de erfpacht) bedongen.  In de voorwaarden is geregeld dat de canon in het jaar voorafgaande aan het laatste jaar van de termijn van 75 jaar kan worden herzien en dat deze herziening geschiedt door deskundigen.  Het inschakelen van een deskundige kan achterwege blijven als de erfpachter en de gemeente er onderling uitkomen.

Herziening canon
De SEBA meent dat een systeem waarbij een verhoging van de canon door deskundigen wordt herzien aan de hand van de ontwikkeling van de grondprijzen niet eerlijk is. De SEBA vindt dat de canon moet worden herzien aan de hand van de inflatie, uitgaande van de oorspronkelijk overeengekomen canon. Dat is volgens haar de meest objectieve en logische methode.
 

Erfpachtvoorwaarden geldig
Het hof is tot de conclusie gekomen dat de vaak meer dan 75 jaar oude Amsterdamse erfpachtcontracten en daarbij horende algemene erfpachtvoorwaarden geldig zijn. Ook de bepaling over de herziening van de canon is geldig. Het hof komt niet tegemoet aan de wens van de SEBA om aan deskundigen voor de toekomst de richtlijn te geven dat een canon die moet worden herzien zal worden geïndexeerd aan de hand van de inflatie. De deskundige is in beginsel vrij in zijn methode tot vaststelling van de herziening. 
Het hof merkt nog op dat over wijziging van erfpachtvoorwaarden kan worden onderhandeld tussen de gemeente en de erfpachter. Het hof wijzigt die voorwaarden niet.
 

Provincie:
Tag(s):