woensdag, 5. maart 2014 - 15:01 Update: 03-07-2014 0:41

Hoge Raad adviseert om pedovereniging Martijn te verbieden

foto van rechtbank | fbf archief
Foto: fbf archief
Den Haag

Advocaat-generaal L. Timmerman heeft aan de Hoge Raad in een geding dat door het Openbaar Ministerie bij de Hoge Raad aanhangig is gemaakt het advies gegeven om de Vereniging Martijn op grond van artikel 2: 20 BW te verbieden en te ontbinden.

De door de Hoge Raad te beslissen zaak gaat over de vraag of de werkzaamheid van de Vereniging Martijn in strijd is met de openbare orde. In cassatie staat vast dat de vereniging op haar website en door publieke uitlatingen van bestuurders het idee uitdraagt dat seksueel contact van volwassenen met jonge kinderen normaal is en zij dat contact verheerlijkt. Eveneens staat vast dat deze gedragingen tot de werkzaamheid van de vereniging behoren.
In deze procedure heeft het Openbaar Ministerie verzocht de Vereniging te verbieden en te ontbinden. Dat verzoek is toegewezen door de rechtbank Assen, maar alsnog afgewezen door het gerechtshof Leeuwarden.

De advocaat-generaal heeft de wetsgeschiedenis van artikel 2:20 BW geanalyseerd en is tot de conclusie gekomen dat uit die wetsgeschiedenis volgt dat de Vereniging Martijn, gelet op de uitlatingen die de vereniging heeft gedaan, verboden verklaard en ontbonden dient te worden.

De advocaat-generaal heeft zich gerealiseerd dat hiermee inbreuk wordt gemaakt op de vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting van de betrokken vereniging. Hij is van mening dat in deze aangelegenheid het belang van de waarde van bescherming van lichamelijke en geestelijke integriteit van jonge kinderen zwaarder dient te wegen. Hij baseert zich hierbij onder andere op wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van seksueel contact tussen volwassenen en jonge kinderen.  

In zijn advies besteedt de advocaat-generaal uitvoerige aandacht aan de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Deze rechtspraak laat naar zijn oordeel toe een verbodenverklaring van een vereniging met werkzaamheden zoals verricht door de Vereniging Martijn. Het Europese Hof kent in zijn jurisprudentie steeds een zwaar gewicht toe aan bescherming van jonge kinderen. De advocaat-generaal bespreekt in zijn advies ook een groot aantal internationale regelingen waarin bescherming van jonge kinderen tegen seksueel misbruik centraal staat.

Voorlopig is de uitspraak van de Hoge Raad bepaald op 18 april 2014.