dinsdag, 6. mei 2014 - 17:55 Update: 03-07-2014 0:36

Hoogheemraadschap niet aansprakelijk voor verschuiven dijk Wilnis

foto van Wilnis | fbf
Foto: Archief FBF
Wilnis

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is niet aansprakelijk voor het verschuiven van de kade te Wilnis in de zomer van 2003. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag vandaag bepaald. Het hof oordeelt dat de zorg van dit hoogheemraadschap destijds voor de betreffende kade niet onder de maat was.

In de nacht van 25 op 26 augustus 2003 is een kade in Wilnis verschoven, met grote (water)schade als gevolg. Over de aansprakelijkheid is tussen de gemeente Ronde Venen en het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht geprocedeerd tot aan de Hoge Raad. Die heeft het cassatieberoep van het hoogheemraadschap gehonoreerd en de zaak verwezen naar het hof Den Haag om opnieuw te beoordelen.

Zorg
De vraag is of het hoogheemraadschap aansprakelijk is voor het verschuiven van de kade. Het enkele feit dat de kade is verschoven, betekent niet dat het hoogheemraadschap aansprakelijk is voor de kade als een “gebrekkige opstal”. Ook moet worden beoordeeld of het hoogheemraadschap voldoende zorg in acht heeft genomen. Daarbij is van belang wat de oorzaak van de verschuiving is. Daarnaast is relevant of het hoogheemraadschap maatregelen had moeten treffen om het verwezenlijken van die oorzaak te voorkomen.

Droogte
In de zomer van 2003 was sprake van langdurige droogte. Dat was de meest waarschijnlijke oorzaak van de verschuiving van de kade. De door het hof ingeschakelde deskundige heeft dit geconcludeerd. Volgens deze deskundige was de kade onder natte omstandigheden wel voldoende stabiel.

Risico niet onderkend
Het risico van verschuiving bij langdurige droogte was in 2003 niet onderkend door het hoogheemraadschap en vergelijkbare overheidslichamen. De stabiliteit van waterkeringen werd uitsluitend gezien in het kader van zeer natte omstandigheden. Van het hoogheemraadschap mag niet worden verlangd alle mogelijke wetenschappelijke inzichten te bezitten en in te zetten om elk risico te voorkomen. Daarbij speelt ook een rol dat de financiële middelen van het hoogheemraadschap beperkt zijn. Om die redenen heeft het hoogheemraadschap een zekere beleidsvrijheid bij het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten.

Niet aansprakelijk
Tegen die achtergrond is het hof van oordeel dat de zorg van het hoogheemraadschap niet onder de maat is gebleven. Het hoogheemraadschap is daarom niet aansprakelijk voor het verschuiven van de kade.