dinsdag, 16. september 2014 - 17:40 Update: 16-09-2014 21:46

Kabinet wil met hernieuwd belastingstelsel banen en groei bevorderen

Meer banen en eenvoudiger belastingstelsel
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Het kabinet wil toe naar een hernieuwd belastingstelsel dat de werkgelegenheid en economische groei bevordert. De ambitie van dit kabinet is om met een stelselherziening 100.000 banen te creëren door de lasten op arbeid met 15 miljard euro te verlichten. De stelselherziening moet het huidige systeem van belastingen en toeslagen ook sterk vereenvoudigen.

Dat staat in de brief Keuzes voor een beter belastingstelsel, die staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Wiebes geeft aan de hand van acht keuzes richting aan een toekomstig belastingstelsel waarin werken meer loont en dat ondernemerschap bevordert. Deze keuzes bieden financiële ruimte om belastinggeld te verschuiven ten behoeve van een verlaging van de lasten op werk.

Werk
Lagere lasten op arbeid maken het voor mensen die nu geen werk hebben aantrekkelijker om de stap te zetten naar een betaalde baan. Voor mensen die al een baan hebben, wordt het profijtelijk om meer uren te gaan werken. Voor werkgevers geldt dat lagere lasten op arbeid de drempel verlagen om meer mensen in dienst te nemen. Het kabinet ambieert op deze manier 100.000 banen te creëren, bovenop het effect van de herstellende economie.

Vereenvoudiging
Het is nadrukkelijk de bedoeling deze kabinetsperiode een begin te maken de invoering van herzieningsmaatregelen. De staatssecretaris kondigt in zijn brief eerste stappen aan om het toeslagen- en belastingenstelsel te vereenvoudigen. Het kabinet werkt aan een voorstel voor rechtstreekse bekostiging van instellingen in de kinderopvang. Hierdoor daalt het aantal ontvangers van een kinderopvangtoeslag met 99 procent. Daarnaast wil het kabinet het bestaande stelsel van autobelastingen vereenvoudigen, zonder dat het totaal aan lasten wordt verhoogd. De staatssecretaris zal uitgewerkte voorstellen hiervoor presenteren in de Autobrief 2.0.

Draagvlak
De staatssecretaris geeft in zijn brief aan dat een stelselherziening onvermijdelijk leidt tot inkomsteneffecten. Het kabinet verwacht op basis van eerdere herzieningen dat 3 tot 5 miljard euro aan financiële ruimte nodig is voor lastenverlichting waarmee inkomenseffecten kunnen worden gecompenseerd. Zodra deze financiële middelen de komende jaren beschikbaar komen, wil het kabinet deze inzetten als de benodigde smeerolie voor de stelselherziening.

Omdat een stelselherziening verstrekkende gevolgen heeft en tijd vraagt, wil het kabinet breed draagvlak verwerven: ,,Herzieningen voltrekken zich over kabinetsperioden heen en vragen daarom een meer robuuste politieke en maatschappelijke welwillendheid.’’

Tag(s):