vrijdag, 12. september 2014 - 13:44 Update: 12-09-2014 15:17

KPMG past beloningen aan

KPMG zet mes in bonusstelsel
Foto: fbf
Amstelveen

In de Algemene ledenvergadering hebben de partners van KPMG donderdagavond, 11 september 2014, ingestemd met vergaande veranderingen in de besturing van KPMG en het toezicht daarop. ‘Daarnaast is een ingrijpende verandering van het partnerbeloningsmodel goedgekeurd’, meldt KPMG vrijdag.

Jan Hommen, bestuursvoorzitter KPMG: "Met deze besluiten hebben de partners van KPMG een belangrijke stap gezet die ons in staat moet stellen het vertrouwen van onze stakeholders terug te winnen. De veranderingen die wij vandaag aankondigen zijn vergaand en ingrijpend. Ze komen voort uit onze eigen wil en ambitie om kwaliteit centraal te stellen in onze controle- en advieswerkzaamheden.

KPMG wil weer de norm worden in onze sector. Daarvoor moet nog veel werk worden verricht maar we zijn er van overtuigd dat ons dat gaat lukken. Met de inbreng van ervaring en deskundigheid uit de buitenwereld verscherpen en objectiveren wij het interne toezicht. Zo kunnen we onze absolute focus op kwaliteit en integriteit beter waarborgen." 

True blue 
De prioriteiten van KPMG zijn vastgelegd in het veranderprogramma 'true blue'. Hiermee geeft KPMG concreet invulling aan de noodzakelijke veranderingen van de interne organisatie. De veranderingen van de besturing van KPMG en het toezicht daarop en het beloningsmodel voor partners zijn de eerste concrete resultaten uit dit veranderprogramma die KPMG nu kan melden. 

Jan Hommen: “De veranderingen die we vandaag aankondigen komen voort uit ons interne veranderprogramma "true blue" dat aan het begin van de zomer van start is gegaan. Op basis van de analyses die we hebben gemaakt in mei van dit jaar hebben we zeven werkstromen ingericht.

Behalve op governance en partnerbeloning richten deze zich op de onderwerpen businessmodel, people&culture, kwaliteit van de audit, herstel van publiek vertrouwen en communicatie. Naast deze interne inspanningen hebben we ook extern actief een bijdrage geleverd aan de vernieuwing van de sector.

Zo is Marc Hogeboom (Head of Audit en lid van de Raad van Bestuur) namens KPMG betrokken bij de stuurgroep van het NBA-initiatief “Toekomst Accountantsberoep”. Caspar Segers (partner bij KPMG Financial Services) maakt namens KPMG onderdeel uit van de werkgroep die het adviesrapport aan de sector heeft geschreven dat later deze maand verschijnt.” 

Besturing en toezicht 
Met ingang van het komende boekjaar op 1 oktober 2014 voert KPMG een nieuwe governance in. Hierin staat het uitbreiden van de externe invloed in het bestuur en het toezicht daarop centraal. KPMG verwacht de hernieuwde samenstelling van de Raad van Bestuur (RvB) op korte termijn bekend te kunnen maken. 

Op dit moment bestaat de Raad van Commissarissen (RvC) volledig uit KPMG-partners. In de nieuwe structuur bestaat de RvC voor een meerderheid uit externe leden, waaronder de voorzitter.
De externe RvC-leden zullen worden gekozen op basis van ervaring en deskundigheid en komen uit diverse geledingen van de samenleving. 

De RvC wordt verantwoordelijk voor het toezicht op en de benoeming en beloning van de RvB. Eveneens wordt toezicht gehouden op het functioneren van het performance management systeem, inclusief het benoemingsproces van partners. 
De Commissie Publiek Belang wordt gevormd door alle externe leden van de RvC. Daarnaast kent de RvC tenminste een Audit & Riskcommissie en een Remuneratie- en Benoemingscommissie. 

Nieuw beloningsmodel voor partners 
Het nieuwe beloningsmodel voor partners is gericht op kwaliteit, meetbare prestaties en op de lange termijn. De belangrijkste besluiten van de Algemene ledenvergadering van KPMG betreffen: 
-De leden van de Raad van Bestuur krijgen een vaste beloning met een variabel deel van maximaal 10%. Zij ontvangen geen winstaandeel meer
-De beloning van partners wordt gekoppeld aan een prestatiemeting waarin het realiseren van kwaliteitseisen, de motivatie van medewerkers en klanttevredenheid centraal staan. Het niet voldoen aan deze kwaliteitsnormen kan leiden tot inhouding op het individuele winstaandeel
-De introductie van een uitgestelde winstdelingsregeling en een claw back-regeling: 
-Voor Auditpartners introduceert KPMG een uitgestelde winstregeling waarbij ieder jaar 30% van de variabele winstuitkering wordt ingehouden. Deze inhouding valt na zes jaar vrij; 
-Voor Audit- en Adviespartners introduceert KPMG een claw back-regeling, waarbij de schade bij aantoonbaar verwijtbaar handelen op het winstaandeel van individuele partners kan worden verhaald.
De huidige variabele beloning van partners komt te vervallen en wordt vervangen door een beloning die beperkt kan worden toegekend en enkel op basis van zeer uitzonderlijke, meetbare prestaties van individuele partners
-De exit-regeling voor partners wordt versoberd. De opzegtermijn gaat van 12 maanden naar 6 maanden. En bij vertrek krijgt een partner, afhankelijk van het aantal dienstjaren bij KPMG, nog maximaal één jaarsalaris mee. 

De uitwerking van bovenstaande besluiten zal in het nieuwe boekjaar vanaf 1 oktober 2014 plaatsvinden. Dat geldt ook voor de aanpassing van de pensioenregeling en pensioenleeftijd. Jan Hommen besluit: "KPMG wil nu grote stappen zetten. Daarmee het verleden achter ons laten en bouwen aan een nieuwe toekomst. Voor onze klanten, voor de samenleving en voor onze mensen."

Categorie:
Provincie:
Tag(s):