woensdag, 26. november 2014 - 9:19

Levensverzekeraars moeten toekomstbestendigheid onder de loep nemen

Foto van eurobiljetten uitkering ouderen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

DNB spoort levensverzekeraars aan om hun bedrijfsmodellen toekomstbestendig te maken zodat zij blijvend kunnen voldoen aan de langlopende verplichtingen aan polishouders. De levensverzekeringsmarkt staat namelijk onder druk: traditionele winstbronnen drogen op en kostenbesparingen zijn hard nodig. DNB en de sector zijn met elkaar in gesprek over dit thema.

De verzekeringsmarkt, exclusief zorg, laat sinds 2008 een krimp zien in premievolume. Deze krimp is vrijwel volledig gelegen in de deelmarkt voor individuele levensverzekeringen. De andere deelmarkten zijn qua omvang relatief stabiel gebleven. De Nederlandsche Bank  verwacht dat  deze trend de komende jaren zal doorzetten. 

In de individuele levenmarkt bedroeg het premievolume in 2013 nog ongeveer EUR 9,5 mrd. In de komende tien jaar moet rekening worden gehouden met een halvering van dit volume.  Dit komt met name door de introductie van banksparen en de gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen. Vermogensopbouw vindt vrijwel niet meer plaats via levensverzekeringsproducten. Producten waar wel vraag naar blijft zijn producten waarin de verzekeringscomponent centraal staat. De basisbehoefte om risico’s af te dekken zal blijven bestaan.

Concurrentieveld pensioenmarkt verandert

Het concurrentieveld in de pensioenmarkt verandert door de introductie van nieuwe pensioenuitvoerders. Zo is de premiepensioeninstelling (PPI) enige jaren geleden geïntroduceerd, die zich kenmerkt door een simpel pensioenproduct met lage kosten. Op dit moment wordt daarnaast gewerkt aan de ontwikkeling van het algemeen pensioenfonds (APF), om de keuzemogelijkheden in deze markt verder te verbreden. De concurrentiedruk voor verzekeraars neemt hierdoor toe, maar tegelijkertijd kan deze ontwikkeling ook kansen bieden. Verzekeraarsgroepen kunnen immers zelf ook een PPI of APF oprichten en zo hun belang op de pensioenmarkt proberen veilig te stellen.  

Daarnaast is er in de markt voor collectieve levensverzekeringen een trend gaande van defined benefit-regelingen (DB) naar defined contribution-regelingen (DC). In DB-regelingen geeft de verzekeraar garanties af aan de pensioendeelnemers over de hoogte van het pensioen, en komen onder andere beleggingsopbrengsten en -verliezen voor rekening van de verzekeraar. In DC-regelingen lopen de deelnemers zelf meer risico’s. De transitie van DB- naar DC-regelingen leidt er daarom toe dat het verdienmodel van verzekeraars in de collectieve levenmarkt verandert.  

 

Categorie:
Provincie: