dinsdag, 1. juli 2014 - 12:43 Update: 03-07-2014 0:33

Melkveehouderij mag van minister doorgroeien

foto van melkbus | fbf
Foto: fbf
foto van melkbus | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Met ingang van 2015 treedt een nieuw stelsel in werking waarmee verantwoorde groei van de melkveehouderij in Nederland mogelijk wordt. Dit staat in het wetsvoorstel Verantwoorde groei van de melkveehouderij van staatssecretaris Dijksma, dat met een blanco advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer is verzonden.

Staatssecretaris Dijksma: Het Europese stelsel van melkquota houdt op 1 april 2015 op te bestaan. De groeiende vraag in de wereld naar zuivelproducten biedt de Nederlandse melkveesector dan kansen om te groeien. Maar die groei moet wel in lijn zijn met de duurzaamheidsdoelen voor deze sector.'

Vermindering antibioticagebruik
Die doelen hebben onder andere betrekking op milieu, weidegang (tenminste behoud van het huidige niveau), diergezondheid en dierenwelzijn (onder andere verlenging levensduur van koeien en vermindering antibioticagebruik). De zuivelsector zelf ziet grondgebondenheid als een vereiste voor een duurzame en maatschappelijk geaccepteerde melkveehouderij.

Geen vergroting mestoverschot
Het nieuwe stelsel neemt de mestproductie en het mestoverschot op bedrijven met melkvee in 2013 als uitgangspunt. Het stelsel stuurt dus niet op de productie van melk maar op de productie van mest door melkvee. Groei van het aantal koeien op een bedrijf ten opzichte van 2013 mag niet leiden tot vergroting van het mestoverschot. Bedrijven met melkvee die willen groeien, moeten deze groei compenseren met extra grond, mestverwerking of een combinatie van beide. Grondgebonden groei houdt in dat de agrarische ondernemer voldoende grond heeft om de extra mest op kwijt te kunnen binnen de geldende gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat. Het alternatief is dat de extra geproduceerde mest volledig wordt verwerkt en dus ook niet leidt tot vergroting van het mestoverschot in Nederland.

Duurzame zuivelketen
In overleg met de sector en maatschappelijke organisaties wordt een actiegerichte aanpak uitgewerkt om de grondgebondenheid te bevorderen. Die aanpak sluit aan bij de initiatieven in het kader van “De duurzame zuivelketen”, een initiatief van de sector om Nederland koploper te laten zijn op het gebied van duurzaamheid. Ook zal extra worden ingezet op verbetering van de naleving van de mestregelgeving en de aanpak van fraude.