maandag, 20. januari 2014 - 15:33 Update: 03-07-2014 0:44

Militaire samenwerking Nederland en Frankrijk nog nauwer

Archieffoto van Nederlandse marechaussee op Mali | Min. Defensie
Foto: Min. Defensie
Den Haag

De militaire samenwerking tussen Nederland en Frankrijk wordt komende tijd verder verdiept.

Dat verklaarden minister-president Mark Rutte en president François Hollande maandag na afloop van het werkbezoek van de Fransman. Premier Rutte noemde Frankrijk een ’strategische bondgenoot’. Gezamenlijke oefeningen worden waar mogelijk uitgebreid, evenals het aantal uitwisselingsofficieren bij staven en opleidingen.

Beide landen spelen een leidende rol bij het uitvoeren van de conclusies van de Europese Raad van 19 en 20 december. Toen werd onder meer gesproken over nauwere Europese samenwerking op militair gebied. Als alle landen zich aan de afgesproken termijnen houden, kan de volgende Europese top op dat punt een succes worden. Nederland en Frankrijk willen de Europese samenwerking op gebieden als cyber en op afstand bestuurbare systemen versterken.

EATC
Frankrijk en Nederland blijven nauw samenwerken bij het gebruik van capaciteiten binnen de EU en NAVO. Zo kunnen tekorten verdwijnen en zijn schaalvoordelen beter te benutten. Het European Air Transport Command (EATC) vormt voor de luchttransport een goed voorbeeld. De 2 landen roepen op tot doorontwikkeling en uitbreiding van het EATC.

Nederland en Frankrijk zijn tevreden met de Europese samenwerking bij het bijtanken in de lucht. Ze onderstrepen niet alleen het belang van het uitwisselen van informatie en het bevorderen van de interoperabiliteit. Ook is er aandacht voor het gemeenschappelijk aankopen van middelen voor bijtanken in de lucht. Tevens hebben zij een gemeenschappelijke visie op reparatie en onderhoud. Beide landen onderzoeken bovendien hoe de EU een meer structurele geïntegreerde inspanning kan leveren in het maritieme domein, als onderdeel van de op te stellen veiligheidsstrategie.

Piraterij
Door operatie Atalanta en operatie Ocean Shield, missies waaraan Frankrijk en Nederland actief deelnemen, werd de piraterij bij Afrika effectief bestreden en aan de dreiging het hoofd geboden. Beide landen onderstrepen het belang van een geïntegreerde aanpak in de Hoorn van Afrika en voortzetting van de bestrijding van piraterij.

Mali
Ook op militair vlak kan beter worden samengewerkt in Europa, meende Hollande. Hij prees de Nederlandse inzet in Mali, waar 380 Nederlandse blauwhelmen aan de slag gaan voor de VN-missie. Nederland en Frankrijk zijn zich bewust van de risico’s en de problemen die de instabiliteit in Afrika met zich meebrengt. Zij spreken in de verklaring hun steun uit voor de maatregelen die door de Verenigde Naties en de EU zijn genomen om de veiligheid in Mali te versterken. Het landenduo zet zich actief in om Mali te helpen en om de Europese veiligheid te bewerkstelligen. Beide naties zijn van plan hun samenwerking binnen de Unie uit te breiden.

Marechaussee
Frankrijk en Nederland vinden de nauwe samenwerking binnen het Europese gendarmeriekorps, EUROGENDFOR, belangrijk. Deze vormt een zeer nuttig instrument en platform voor Europese lidstaten die over een dergelijke veiligheidsmacht beschikken (Gendarmerie nationale, Koninklijke Marechaussee). Frankrijk volgde 1 januari 2014 Nederland op als voorzitter van EUROGENDFOR en spant zich in voor de interoperabiliteit van deze troepen en voor het benutten van de mogelijkheden die het korps biedt.