woensdag, 12. maart 2014 - 13:48 Update: 03-07-2014 0:40

NZa:zorgpremie onnodig hoog

Foto van man met gebroken been in ziekenhuis | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

Uit de monitor Zorginkoop van de NZa blijkt dat zorgverzekeraars steeds beter zorg inkopen doordat ze meer informatie hebben over de verschillen tussen zorgaanbieders.

'Ze kunnen daardoor selectiever inkopen terwijl ze toch blijven voldoen aan hun zorgplicht', aldus de NZa.

Inkoop kan nog effectiever
In bepaalde sectoren zoals de mondzorg, huisartsenzorg en GGZ ontbreekt nog goede informatie over kwaliteit en doelmatigheid. De zorginkoop kan daar nog effectiever.

Verzekeraars kunnen nog beter zorg inkopen als zij mogen kiezen om niets te vergoeden voor zorg geleverd door aanbieders waar geen contract mee is. Ook de brancheorganisaties van zorgaanbieders en de minister van VWS onderschreven de wenselijkheid van deze wetswijziging in de akkoorden die zij sloten.

Scherpere inkoop van planbare en complexe zorg
Zorgverzekeraars zijn selectiever in het inkopen van onder meer fysiotherapie en planbare zorg zoals heup- en knieoperaties en bij complexe zorg zoals kankerbehandelingen. Dit komt vooral doordat er voor deze zorg steeds betere informatie beschikbaar is over de verschillen tussen zorgaanbieders: de zogenoemde spiegelinformatie.

Over andere zorgsoorten zoals de mondzorg, huisartsenzorg en geestelijke gezondheidszorg is nog onvoldoende objectieve informatie beschikbaar over de verschillen tussen aanbieders in de kwaliteit, doelmatigheid en service van de zorg.

Stop met verplichte vergoeding niet gecontracteerde zorg
De zorginkoop wordt effectiever als zorgverzekeraars er ook voor kunnen kiezen om niets te vergoeden voor zorg geleverd door zorgaanbieders waar zij geen contract mee hebben. Hiervoor is een aanpassing van de wet nodig (artikel 13 van de Zorgverzekeringswet).

Omdat zorgverzekeraars nu ook voor niet gecontracteerde zorg 75 tot 80 procent van het gebruikelijke tarief moeten vergoeden, blijft de premie onnodig hoog. Bovendien zorgt deze standaardvergoeding ervoor dat zorgaanbieders minder druk ervaren om betere of efficiëntere zorg te bieden. De brancheorganisaties van zorgaanbieders en de minister van VWS onderschreven de wenselijkheid van deze aanpassing al vorig jaar.

Scherpe zorginkoop goed voor verzekerden en patiënten
Vooral de kleine zorgaanbieders (zoals fysiotherapeuten, logopedisten en kleine aanbieders in de GGZ) zijn ontevreden over de manier waarop de zorgverzekeraars contracteren. Zij vinden dat de zorgverzekeraar teveel macht heeft. De NZa ziet toe op de naleving van de zorgplicht die zorgverzekeraars hebben richting hun verzekerden.

De zorgverzekeraars kopen voldoende zorg in voor hun verzekerden en deze zorg is betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit. Enige inkoopmacht aan de kant van de zorgverzekeraars is juist nodig om deze publieke belangen voor de verzekerden en patiënten te beschermen. Op dit moment ziet de zorgautoriteit dan ook geen aanleiding om in te grijpen.

Contracteerproces moet eerder en beter
De NZa vindt het positief dat de contracten voor 2014 weer eerder klaar waren dan het jaar ervoor, maar ziet nog mogelijke verbeteringen in het proces van contracteren. Zo moeten zorgaanbieders voldoende tijd krijgen om te reageren op contractvoorstellen van de zorgverzekeraars.

Om dit mogelijk te maken, zorgt de NZa ervoor dat haar eigen regels voor 2015 uiterlijk op 1 juli 2014 beschikbaar zijn, zodat de verzekeraars en zorgaanbieders eerder kunnen starten met het contracteerproces. Dan kunnen de zorgverzekeraars bovendien uiterlijk half november in hun polisvoorwaarden exact aangeven met welke zorgaanbieders zij wel en niet een contract hebben in 2015.

Om de onderhandelingen tussen de vrije beroepsbeoefenaren in de zorg en de zorgverzekeraars te ondersteunen is een leidraad beschikbaar: de Good Contracting Practices. Voor de contractonderhandelingen geldt het gewone contractrecht, zowel voor de zorgaanbieders als voor de zorgverzekeraars.

Provincie: