dinsdag, 16. september 2014 - 15:57

Opstelten en Teeven zetten veiligheidsbeleid met kracht voort

Opstelten en Teeven zetten veiligheidsbeleid met kracht voort
Foto: fbf
Den Haag

Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven werken in 2015 verder aan de uitvoering van de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen om Nederland veiliger te maken. Halverwege deze kabinetsperiode is er volgens hen al veel bereikt, maar intensiveringen zijn nodig om de ambities in het Regeerakkoord te realiseren.

Nederland Veiliger
De begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor 2015 bedraagt ruim 11 miljard euro. Geld dat onder meer zal worden gebruikt voor intensivering van het terugdringen van verschillende - vaak hardnekkige - vormen van criminaliteit. Dat gebeurt aan de hand van de Veiligheidsagenda 2015-2018, waarin de landelijke prioriteiten van de politie staan. Voor deze intensiveringen komt extra geld beschikbaar (10 miljoen in 2015, oplopend tot 98 miljoen in 2017).

Doel is de geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit zoals drugscriminaliteit, mensenhandel, fraude en Outlaw Motorcycle Gangs te versterken via strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, fiscale en privaatrechtelijke interventies en nauwe samenwerking tussen de betrokken partners. Dit moet leiden tot de bestrijding van 950 criminele samenwerkingsverbanden per jaar. Daarnaast werkt Nederland met Frankrijk, België en Luxemburg aan een actieprogramma ter bestrijding van grensoverschrijdende drugscriminaliteit en mobiel banditisme.

Het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie schakelen gezamenlijk met het lokaal bestuur een tandje hoger in de strijd tegen ondermijnende en georganiseerde criminaliteit in Zuid Nederland. Dit sluit aan op de ontwikkelde integrale aanpak in de zuidelijke provincies, Limburg, Brabant en Zeeland. In verband hiermee worden vanaf oktober 2014 binnen de bestaande capaciteit 125 politiemedewerkers vrijgemaakt. Het accent ligt op de aanpak van synthetische drugs en hennepteelt.

Intensivering van de bestrijding van cybercrime leidt tot een forse toename van het aantal onderzoeken, van 200 in 2015 naar 360 in 2018. Daarvoor zal ook de samenwerking met de banken een impuls krijgen. Naar verwachting treden volgend jaar ruimere bevoegdheden voor politie en openbaar ministerie in werking om computercriminaliteit beter te kunnen opsporen.

Minister Opstelten wil in 2015 signalen over fraude en misbruik sneller oppakken en nieuwe en bestaande regels steviger toetsen op fraudebestendigheid. Knelpunten in de gegevensuitwisseling worden zo veel mogelijk weggenomen om de informatiepositie van verschillende overheidsdiensten te verbeteren. Op steeds meer parketten zullen georganiseerde spreekuren en themazittingen faillissementsfraude worden gehouden om de opsporingspraktijk te ondersteunen.

De bestrijding van high impact crimes zoals woninginbraken, straatroven en overvallen wordt onverminderd voortgezet. Het streven is het aantal straatroven en overvallen in 2015 terug te brengen tot respectievelijk 6723 en 1648; in 2012 was dat nog 7.977, respectievelijk 1982. Het aantal woninginbraken moet worden teruggebracht tot 61.000 in 2018, tegenover circa 91.000 in 2012.

De opsporing en vervolging van kinderporno en kindersekstoerisme krijgt in 2015 meer aandacht, waarbij de focus meer op complexe zaken komt te liggen.

Het afpakken van crimineel vermogen wordt standaard onderdeel van elke strafzaak. Het streven is criminelen vanaf 2016 voor een bedrag van ruim 100 miljoen euro te plukken.

Nationale Veiligheid
Het actieprogramma ‘Integrale aanpak Jihadisme’ wordt in 2015 voortvarend uitgevoerd. Het plan bevat onder meer maatregelen om ronselaars en haatpredikers een halt toe te roepen, evenals het tegengaan van de online verspreiding van jihadistische propaganda en een periodieke meldplicht of een contactverbod om verdere radicalisering en rekrutering te voorkomen.

Op het terrein van cybersecurity staat er in 2015 veel te gebeuren. Verdere samenwerking met private vitale organisaties, om de detectiecapaciteit voor digitale dreigingen te verbeteren. Meer uitwisseling van kennis en expertise en vergroten van de ICT-weerbaarheid van organisaties. Dit laatste gebeurt aan de hand van de Nationale Cyber Security Strategie. Ook zullen overheid, bedrijfsleven en wetenschap gezamenlijk een cybersecurityplatform lanceren.

Op het terrein van cybersecurity staat er in 2015 veel te gebeuren. Verdere samenwerking met private vitale organisaties, om de detectiecapaciteit voor digitale dreigingen te verbeteren. Meer uitwisseling van kennis en expertise en vergroten van de ICT-weerbaarheid van organisaties. Dit laatste gebeurt aan de hand van de Nationale Cyber Security Strategie. Ook zullen overheid, bedrijfsleven en wetenschap gezamenlijk een cybersecurityplatform lanceren.

 

Provincie: