vrijdag, 4. juli 2014 - 20:49

Provinciale Staten stemmen in met Voorjaarsnota 2014

Voorjaars nota, provincie, Brabant
’s-Hertogenbosch

Provinciale Staten (PS) van Noord-Brabant hebben de Voorjaarsnota 2014 goedgekeurd en vastgesteld. De fracties van VVD, CDA, SP, PvdA en D66 stemden voor. De fracties van PVV, GL en PvdD stemden tegen.

Voorjaarsnota 2014
In de laatste Voorjaarsnota van deze bestuursperiode geeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) aan dat de focus voor het komende jaar ligt op het afronden van het bestuursakkoord Tien voor Brabant. Volgens het college ligt de uitvoering van dat beleid op koers en is de Voorjaarsnota 2014 daarom beleidsarm. Dat wil zeggen dat de bestedingsvoorstellen in lijn liggen met eerder vastgesteld beleid. Op dit uitgangspunt is een aantal uitzonderingen. Het gaat om zaken die niet tot de volgende bestuursperiode kunnen wachten. Voor deze zaken wordt nu geld apart gezet, zodat het college met bestuurlijke commitment gesprekken aan kan gaan met andere partijen die ook een deel van de financiering op zich nemen.

Zo wordt voor het Deltaprogramma € 20 miljoen gereserveerd en wordt € 12 miljoen opzij gezet voor de landzijdige bereikbaarheid van Eindhoven Airport. Ook voor het Programma Hoogfrequent spoor Meteren – Boxtel wordt € 124,5 miljoen gereserveerd. Op een later moment besluiten Provinciale Staten daadwerkelijk over deze reserveringen.