zondag, 23. maart 2014 - 17:13 Update: 03-07-2014 0:39

SER-topman Wiebe Draijer naar Rabobank

SER-topman Wiebe Draijer naar Rabobank
Den Haag/Utrecht

De raad van commissarissen van Rabobank Nederland heeft het voornemen Wiebe Draijer te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur van Rabobank Nederland.

De benoeming van Wiebe Draijer is ter toetsing voorgelegd aan de bancaire toezichthouders. Zodra de vereiste goedkeuringsprocedures zijn afgerond, wordt bekend per wanneer deze voorgenomen benoeming ingaat.

Wiebe Draijer is sinds 1 september 2012 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Draijer betreurt het dat hij vanwege de stap naar Rabobank Nederland eerder dan bedoeld zijn voorzitterschap van de SER zal neerleggen. Hij is gevraagd de nieuwe functie op zich te nemen en zo een bijdrage te leveren aan het herstel van vertrouwen in de voor de Nederlandse economie zo belangrijke financiële sector. De coöperatieve vorm van Rabobank Nederland acht Draijer bij uitstek de juiste uitgangsbasis voor verdere vernieuwing en stimulering van het bankwezen. Voor de Nederlandse economie is het van groot belang dat deze sector optimaal functioneert en een breed vertrouwen geniet.

Draijers beoogde vertrek komt op een moment dat de overlegeconomie in volle vaart is en onder meer via het Energieakkoord voor duurzame groei zijn kracht heeft bewezen. Draijer: “Ik ga met pijn in het hart een andere stap zetten. Ik heb met volle overtuiging me ingezet voor de overlegeconomie en zal de waarde daarvan blijven uitdragen. Gelet op de onderwerpen die in behandeling zijn, vertrouw ik erop dat de SER zijn rol als belangrijkste adviesorgaan van het kabinet onverminderd voortzet.” Draijer is voornemens een aantal lopende trajecten nog persoonlijk af te ronden. De eventuele overstap naar de nieuwe functie zal dan ook in nauw overleg met Rabobank Nederland plaatsvinden.

Zodra de vereiste goedkeuringsprocedures zijn afgerond zullen nadere mededelingen worden gedaan. Ton Heerts en Bernard Wientjes, beide plaatsvervangend voorzitter van de SER, zijn op de hoogte van de kandidatuur en zullen na een positieve afronding van de goedkeuringsprocedure met minister Asscher de opvolging van Wiebe Draijer als voorzitter van de SER bespreken.

Bernard Wientjes over mogelijk vertrek Wiebe Draijer: “Draijer heeft de positie van de SER in een economisch en politiek moeilijke tijd, kunnen versterken. Door met niet aflatende energie de nadruk te leggen op datgene wat bindt, heeft hij tegenwicht geboden tegen de sterker wordende polarisatie. Het is daarom bijzonder jammer dat hij de SER gaat verlaten. Anderzijds zijn het nu juist deze eigenschappen, die noodzakelijk zijn voor het leiding geven aan een transformatieproces binnen een bankinstelling, die van zeer grote waarde zijn voor het Nederlands bedrijfsleven. Ik wens hem zeer veel succes toe.”

Reactie Ton Heerts: "De Rabobank krijgt op het juiste moment een voorzitter die maatschappelijk verantwoord ondernemen in de genen heeft. Onder zijn leiding kon mede dankzij de SER het Energieakkoord worden gesloten. Ook bij het Sociaal Akkoord en bij andere belangrijke SER-adviezen, zoals het advies van sociaal economische deskundigen, speelde Wiebe Draijer een essentiële rol. Hij is in staat mensen en organisaties te verbinden met verschillende belangen. Het is natuurlijk buitengewoon jammer voor de SER dat hij weg gaat maar zijn kennis, kunde en ervaring zullen van grote waarde zijn voor de Rabobank en haar medewerkers."