woensdag, 30. juli 2014 - 10:53 Update: 31-07-2014 8:22

'Stemfie' moet via aanpassing Kieswet worden verboden

foto van stemfie | fbf
Foto: fbf
Den Haag

De Kiesraad adviseert de minister om in de Kieswet het maken van een stemfie, een foto die de kiezer van zichzelf met zijn of haar stembiljet maakt in het stemhokje, expliciet te verbieden.

De Raad stelt dat de stemfie op gespannen voet staat met stemvrijheid en stemgeheim. Iedere mogelijkheid dat kiezers onder druk worden gezet of druk voelen om op een bepaalde partij en/of kandidaat te stemmen en daarvan bewijs te leveren, moet worden voorkomen. Dit is één van de aanbevelingen in het evaluatieadvies over de gemeenteraadsverkiezingen en Europees Parlementsverkiezing 2014.

Bij de onlangs gehouden gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezing voor het Europees Parlement hebben zich geen noemenswaardige problemen voorgedaan. Toch zijn op een aantal punten in het verkiezingsproces verbeteringen mogelijk. Dit kan deels bereikt worden door aanpassing van wetgeving en deels door betere communicatie en instructie aan met name gemeenten, politieke partijen, stembureauleden en kiezers.

Ronselen van volmachten
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen speelden enkele gevallen van het mogelijk ronselen van volmachtstemmen. Uit nader onderzoek van de Kiesraad bij gemeenten en stembureaus met een opvallend hoog percentage volmachtstemmen bleek dat als belangrijkste verklaring hiervoor wordt genoemd de demografische samenstelling van de betreffende stemdistricten. In geen enkele reactie werd een vermoeden uitgesproken van onregelmatigheden, zoals het ronselen van volmachten. De Kiesraad verwacht eind 2014 een onderzoek naar de toepassing van de strafbepalingen in de Kieswet af te ronden.

Provincie: