dinsdag, 1. september 2015 - 13:40 Update: 01-09-2015 21:20

DNB: Pensioenen hoeven niet te worden gekort

DNB: Pensioenfonden hoeven niet te korten
Amsterdam

Pensioenfondsen hoeven ondanks een slechte financiële situatie de pensioenen vooralsnog niet te verlagen. Een gedeeltelijke verhoging van de pensioenen wordt door twee derde van de fondsen in 2018 voorzien. Dat blijkt uit de in de afgelopen weken afgeronde beoordeling door DNB van de herstelplannen die 155 pensioenfondsen indienden vanwege hun te lage dekkingsgraad.

Pensioenfondsen moeten bij een te lage dekkingsgraad een plan maken om financieel gezond te worden. Sinds dit jaar is daarvoor een nieuwe systematiek in werking, het nieuwe Financieel Toetsingskader. Daarin krijgen fondsen meer mogelijkheden om over een langere periode te herstellen. Voorheen leidde een lage dekkingsgraad sneller tot maatregelen. Een herstelplan heeft dit jaar een langere horizon van maximaal 12 jaar om te komen tot een gezonde verhouding tussen de verplichtingen en het vermogen.

In de herstelplannen doen de fondsen verschillende aannames over de toekomst. Om te herstellen van een te lage dekkingsgraad kunnen pensioenfondsen onder meer hun premie verhogen en de jaarlijkse verhoging van de aanspraken uitstellen. In het uiterste geval moeten de pensioenen verlaagd worden. Ook mogen er prognoses worden meegenomen over verwachte rendementen op de beleggingen, als inschatting van toekomstige toename van het vermogen. Die zijn wel aan maxima gebonden.

Uit de beoordeelde herstelplannen blijkt dat het herstel van pensioenfondsen vrijwel geheel uit het verwachte rendement op de beleggingen gehaald moet worden. Gemiddeld gaan ze uit van 4,7% rendement. Gemiddeld duurt het 6,5 jaar tot een fonds weer boven de vereiste dekkingsgraad komt. Uit de analyse van de herstelplannen blijkt verder dat 20% van de fondsen in herstel de pensioenen over 2015 gedeeltelijk kunnen verhogen, omdat ze over voldoende buffer beschikken om te mogen indexeren. Twee derde van de fondsen veronderstelt in 2018 de pensioenen gedeeltelijk te kunnen verhogen.

DNB heeft de herstelplannen van 154 fondsen goedgekeurd. Eén pensioenfonds moet een nieuw herstelplan indienen, omdat DNB het ingediende plan onvoldoende concreet en haalbaar vindt.

Categorie:
Provincie: