dinsdag, 8. september 2015 - 22:38 Update: 08-09-2015 22:39

Kamer stemt in met personenregister medewerkers kinderopvang

Kamer stemt in met personenregister medewerkers kinderopvang
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Tweede Kamer is dinsdag akkoord gegaan met een voorstel van minister Asscher om gegevens van alle personen die werkzaam zijn in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk te verwerken in een register. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdagavond.

Doel is vanaf mei 2016 alle personen die op basis van de Wet kinderopvang over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten beschikken, continu te screenen op strafbare feiten. Hiermee wordt de veiligheid van (zeer) jonge kinderen vergroot. Het wetsvoorstel wordt nu aan de Eerste Kamer aangeboden.

Signaal voor strafbare feiten

De Amsterdamse zedenzaak was de directe aanleiding om de screening van personen die in de kinderopvang werken aan te scherpen. Sinds 1 maart 2013 worden de huidige medewerkers in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk continu gescreend op strafbare feiten.

Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gecontroleerd of personen die werken in de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. Als een medewerker op basis van het nieuwe strafbare feit mogelijk een bedreiging vormt voor de veiligheid van de opgevangen kinderen, gaat er via de toezichthouder een signaal naar de werkgever.

Wanneer de medewerker vervolgens geen nieuwe VOG krijgt is dat reden voor ontslag omdat zonder geldige VOG niet mag worden gewerkt in de kinderopvang. In twee jaar tijd, van 1 maart 2013 tot 1 maart 2015, zijn er 140 van deze signalen verzonden. In bijna alle gevallen heeft een signaal ertoe geleid dat de persoon niet meer in contact staat met de opgevangen kinderen.

Medewerkers moeten zich actief inschrijven

Voor continue screening is een lijst nodig met de te screenen personen. Een dergelijke lijst is niet beschikbaar in de kinderopvang. Om de gegevens van de medewerkers in beeld te krijgen, wordt momenteel gebruik gemaakt van bestaande gegevensbestanden. Deze bestanden zijn echter niet altijd volledig en actueel.

Ook zijn er van stagiaires, vrijwilligers, uitzendkrachten en zelfstandigen geen gegevensbestanden, zodat zij buiten de screening vallen. Door de invoer van een register, waarin medewerkers zich actief moeten inschrijven, is het mogelijk om alle medewerkers die een VOG moeten hebben blijvend en volledig continu te screenen. Inschrijving in het personenregister is een voorwaarde om te mogen werken in de kinderopvang.