donderdag, 17. september 2015 - 20:15 Update: 17-09-2015 20:17

Politie paraat voor vluchtelingenstroom

Politie paraat voor vluchtelingenstroom
Foto: MV
Utrecht

In korte tijd komen grote groepen vluchtelingen naar Nederland. Dat vergt veel van instanties, niet in de laatste plaats van de politie. Om te beginnen is snel handelen geboden. De politie gaat haar taken nationaal coördineren, biedt extra ondersteuning bij de registratie en intensiveert de aanpak van mensensmokkel. De veiligheid van vluchtelingen garanderen en het beteugelen van eventuele spanningen in de samenleving staan voorop. Dit maakt de politie donderdag bekend.

‘Helpen wie hulp nodig heeft, is een van de belangrijkste pijlers onder het bestaansrecht van de politie’, stelt plaatsvervangend korpschef Ruud Bik. ‘Dus natuurlijk neemt ons korps hierin haar verantwoordelijkheid. Uiteraard in voortdurende samenspraak met en gesteund door allerlei partners binnen de overheid. In onze organisatie hanteren wij met elkaar vier kernwaarden: integer, betrouwbaar, moedig en verbindend. Die fungeren als toetssteen voor al ons doen en laten. In onze onderlinge omgang en in onze relatie tot partners en burgers. En dus ook de relatie met burgers die door een hel zijn gegaan en hier voor korte of wellicht langere tijd hun leven veiligstellen.’

Spanningen in samenleving

Vluchtelingen kunnen er dus op rekenen dat in Nederland een integere, betrouwbare, moedige en verbindende politie voor hen klaar staat, zegt Bik toe: ‘Wat iemands achtergrond, geloof, overtuiging of geaardheid ook is, de politie biedt iedereen houvast in deze snelle en voor velen zo verwarrende wereld. Wij willen hun veiligheid garanderen en zorgen dat eventuele spanningen in de samenleving niet uit de hand lopen.’

Elkaar versterken

Voor Ruud Bik staat voorop dat de Nederlandse politie op de eerste plaats bijdraagt aan een goede en vooral humane opvang en behandeling: ‘Ons land heeft een naam hoog te houden als het gaat om een menselijke opvang van vreemdelingen. Daarnaast liggen er voor ons korps met deze uitdaging samenhangende taken rond onder meer de openbare orde en veiligheid. Wij staan daarbij in voortdurend contact met overheden en instanties, zodat duidelijk is waar welke verantwoordelijkheden liggen en hoe wij elkaar kunnen versterken bij wat ons allemaal te doen staat.’

Trauma’s

Nederland biedt brood, bed, bad en begeleiding. Bik: ‘Dat houdt in dat wij iedere vluchteling met een warm hart en uitgestoken hand verwelkomen en verder helpen. Mochten zij noodgedwongen langer in ons land moeten verblijven, zoeken wij toenadering met hen zoals met alle burgers. Ik besef maar al te goed dat echt in contact komen met deze vluchtelingen een zware opgave kan betekenen voor agenten. Taal, cultuur en de trauma’s die deze mensen elders opliepen, vormen zeker een hindernis. Die mag en zal niemand van ons echter weerhouden. De opvang in gemeenten raakt de hele gemeenschap. Daar moet en wil de politie bij betrokken zijn.’

Spoedig en zorgvuldig

Politiechef van de Eenheid Den Haag en portefeuillehouder Vreemdelingenzaken en Migratiecriminaliteit Paul van Musscher zet uiteen welke maatregelen het korps tot nu toe al heeft genomen: ‘Wij gaan bij de opvangcentra in Budel, Ter Apel, Amsterdam en Rotterdam ondersteuning verlenen om het registreren van deze vluchtelingen zo spoedig en zorgvuldig als ook maar enigszins kan te laten verlopen. Daarbij stellen wij de nationaliteit van vluchtelingen vast, evenals hun biometrische gegevens, en onderzoeken wij hoe zij Nederland binnen zijn gekomen. Voor alle duidelijkheid: de politie oordeelt niet over hun status. Het is en blijft aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst om te bepalen of iemand al dan niet mag blijven. Wij beschermen deze vluchtelingen als het nodig is en bij strafbare feiten treden wij op zoals de politie altijd doet.’

Meerwaarde

Van Musscher: ‘Samen met de Koninklijke Marechaussee brengen wij een speciaal politieteam op de been om mensensmokkel nog gerichter aan te kunnen pakken. Elke eenheid van het korps draagt hier actief aan bij. Een Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden gaat alle politieactiviteiten rond de opvang van vluchtelingen coördineren, zodat onze maatregelen zo veel mogelijk effect sorteren. De politie laat zien dat zij in behoorlijk korte tijd kan omschakelen en opschalen naar het niveau dat zo’n omvangrijke instroom onvermijdelijk vereist. Het toont weer eens de meerwaarde aan dat Nederland nu over één en daardoor slagvaardiger politiekorps beschikt.’