woensdag, 21. oktober 2015 - 19:53

Nieuw Taxibeleid Eindhoven

Nieuw Taxibeleid Eindhoven
Foto: SXC
Eindhoven

Het college van B&W gemeente Eindhoven heeft op 21 oktober de beleidsnotitie “Nieuw taxibeleid Eindhoven” ter vaststelling aan de Raad voorgelegd, evenals de Taxiverordening Eindhoven 2016 en de wijziging van de Legesverordening 2016. Dit jaar kan de Raad hierover een besluit nemen.

Het nieuwe taxibeleid is samen met de Kwaliteitskring Taxi Eindhoven, tot stand gekomen en tijdens regionale taxibijeenkomsten met de branche afgestemd. In de Kwaliteitskring zijn vertegenwoordigd lokale taxiondernemers, de betrokken brancheorganisatie, de gemeente en de rijksorganisaties Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Politie en de Belastingdienst.

Het nieuwe beleid houdt in dat de gemeente inzet op organisatorische innovatie. In het concept van de TTO’s (Toegelaten Taxi Organisaties) komt de verantwoordelijkheid voor goed taxivervoer primair bij de TTO’s te liggen. De in TTO’s georganiseerde taxibranche houdt zelf toezicht op de aangesloten chauffeurs door kwaliteitseisen vooraf en controle op de naleving daarvan tijdens de rit. Dit terwijl de gemeente en overige controlerende en/of handhavende organisaties zich voornamelijk richten op de taxibedrijven die geen onderdeel uitmaken van de TTO’s, en op illegale taxi’s. 

Voor de TTO-vergunningaanvragen worden leges geheven. Hieruit worden de kosten van de behandeling van vergunningaanvragen bekostigd (100% kostendekkend). Daarnaast zijn er kosten die niet uit de leges gedekt kunnen worden Hiervoor zijn bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2016-2019 middelen beschikbaar gesteld.

Provincie: