dinsdag, 29. september 2015 - 18:31 Update: 30-09-2015 22:32

Aantal laagopgeleide rokende zwangere vrouwen blijft hoog

Geen afname roken onder laagopgeleide zwangere vrouwen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Utrecht

Het percentage vrouwen dat rookt tijdens de zwangerschap is de laatste jaren niet afgenomen. Onder hoogopgeleide zwangeren is het percentage rokers tussen 2010 en 2015 wel iets gedaald, maar het aandeel laagopgeleide rokende zwangeren blijft hoog. Dat blijkt uit nieuwe cijfers meldt het Trimbos-instituut woensdag.

In 2014-2015 is door TNO een nieuwe landelijke peiling uitgevoerd onder moeders met een baby tot zeven maanden oud. De gegevens over roken rondom de zwangerschap zijn in opdracht van het Trimbos-instituut geanalyseerd met subsidie van het ministerie van VWS. In de factsheet Roken tijdens de zwangerschap. Percentages over de periode 2001-2015 zijn de gegevens gebundeld.

Van alle vrouwen uit het onderzoek gaf in 2015 8,6 procent aan dagelijks gerookt te hebben gedurende de hele zwangerschap, wat niet significant verschilt ten opzichte van het percentage vrouwen dat in 2010 aangaf dagelijks gerookt te hebben. In de laagstopgeleide groep rookte 22 procent dagelijks tijdens de zwangerschap, in de hoogstopgeleide groep was dit één procent. Hoewel het percentage laagopgeleide vrouwen in de steekproef klein was, en vervolgonderzoek uitsluitsel moet geven over het precieze percentage rokers in deze groep, is het aantal laagopgeleide zwangere vrouwen dat blijft roken niettemin zorgwekkend.

Rookvrij opgroeien als gezamenlijk doel

Roken tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op een te vroeg geboren of te lichte baby, sterfte rond de geboorte, aangeboren afwijkingen bij het kind en wiegendood. Ook zijn er gevolgen op latere leeftijd, zoals longproblemen en mogelijk ook gedrags- en leerproblemen.

Het ministerie van VWS organiseert in samenwerking met het Trimbos-instituut en de Nederlandse Vereniging Kinderartsen in november een bijeenkomst voor verloskundigen, gynaecologen, kinder-, long- en huisartsen. Doel is om het onderwerp rookvrij opgroeien, waaronder ook een rookvrije zwangerschap, te agenderen en uitwisseling te stimuleren.

Vorig jaar werd al een eerste stap gezet om samenwerking tussen professionals op dit onderwerp te stimuleren. Het Trimbos-instituut ontwikkelde i.s.m. de KNOV en NVOG een handreiking voor het opzetten van SMR-beleid gericht op Verloskundig Samenwerkingsverbanden (waarin de eerste en de tweede lijn overleggen).

Categorie: