donderdag, 2. april 2015 - 8:09 Update: 02-04-2015 11:08

'Loonkosten nemen nauwelijks toe'

Foto van loonstrook | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De contractuele loonkosten zijn in het eerste kwartaal van 2015 met 0,4 procent gestegen. Dit is de laagste toename sinds vijftien jaar. De geringe loonkostenstijging komt vooral door wijzigingen in werkgeverspremies, de cao-loonstijging is in dit kwartaal 1,2 procent. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Dat de loonkostenstijging in het eerste kwartaal gering is, komt vooral doordat werkgevers minder hoeven bij te dragen aan diverse premies, waaronder die voor pensioen en WW. Het is niet de eerste keer dat de loonkosten minder toegenomen zijn dan de cao-lonen. In 2006 was dit ook het geval. Toen werd dit veroorzaakt door de lagere werkgeverspremies voor arbeidsongeschiktheid en (pre)pensioen.

Overheid: wel loonstijging, loonkosten nemen niet toe

Bij alle sectoren ligt de toename van de contractuele loonkosten onder die van de cao-lonen. Bij de overheid is dit verschil het grootst. De daling van de pensioenpremie is net zo groot als de loonstijging van 1,4 procent. Hierdoor blijven de contractuele loonkosten bij de overheid in het eerste kwartaal ongewijzigd ten opzichte van een jaar eerder. De loonontwikkeling bij de overheid is het resultaat van cao-afspraken in het onderwijs en bij gemeenten.

Hoogste cao-loonstijging in industrie

Van alle bedrijfstakken was de cao-loonstijging in de industrie met 1,9 procent het hoogst in het eerste kwartaal van 2015. Dit komt vooral door loonafspraken die binnen deze bedrijfstak al in 2014 van kracht werden. In de energievoorziening namen de lonen met 0,6 procent het minst toe.

Looptijd meeste bouwcao’s verstreken

In het eerste kwartaal van 2015 was 65 procent van de cao’s afgesloten. In het onderwijs, de energievoorziening en overige dienstverlening zijn alle cao’s tot en met het eerste kwartaal inmiddels afgesloten, terwijl bij het openbaar bestuur en de handel nog minder dan de helft van de cao’s is afgesloten. Bij de bouw wachten veel cao’s nog op een definitief akkoord. Hierdoor ontbreken van deze bedrijfstak de gegevens.

Cao-lonen boven inflatie

De gemiddelde cao-loonstijging ligt sinds 2011 tussen 0,9 procent en 1,5 procent. Tot halverwege 2014 lag de stijging onder de inflatie, maar sinds het derde kwartaal van 2014 ligt de cao-loonstijging er weer boven. Dit komt vooral doordat de inflatie in de eerste twee maanden van dit jaar gedaald is naar 0 procent. Hierdoor is in het eerste kwartaal van 2015 de (reële) loonstijging 1,2 procentpunt hoger dan de inflatie.

Categorie:
Provincie: