maandag, 18. mei 2015 - 8:52 Update: 18-05-2015 8:54

PvdD: Massaslachting ganzen wreed en onnodig

PvdD: Massaslachting ganzen wreed en onnodig
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft naar aanleiding van recent veranderde wetgeving om ganzen te vergassen, vragen gesteld aan het provinciebestuur. Ganzen mogen per 1 juni a.s. worden vergast als er sprake is van landbouwschade. Dit was tot voor kort niet toegestaan.

In Zuid-Holland worden al jaarlijks vele tienduizenden ganzen op een wrede manier gedood. De Partij voor de Dieren vindt de massadoding van ganzen meedogenloos en onnodig. Als ganzen nu ook vergast mogen worden neemt het dierenleed alleen maar toe, maar het probleem wordt niet opgelost. omdat er al jarenlang steeds meer ganzen worden gedood en de schade alleen maar toeneemt.

In de vorige eeuw was de gans nog een bijna uitgestorven bedreigde diersoort. De productie van gewassen, zoals gras e.d. is in de loop van de jaren steeds eiwitrijker geworden vanwege de intensivering van de landbouw. Koeien moeten steeds meer melk produceren en daarom is het koeiengras steeds eiwitrijker geworden. In Zuid-Holland is de melkveehouderij de grootste agrarische veehouderijsector. Hierdoor draagt de landbouw zelf voor een groot deel bij aan de overlast door ganzen, want ganzen vinden het eiwitrijke gras erg lekker en ze kunnen zich door de voedselrijkdom vermeerderen.

Uit informatie van het Faunafonds is gebleken dat in de afgelopen jaren steeds meer ganzen worden gedood en dat de schade en het aantal ganzen alleen maar toeneemt. De omvang van ganzenpopulaties wordt bepaald door hoofdzakelijk het voedselaanbod, en zolang hier niets aan wordt gedaan zal ook de schade alleen maar toenemen. Om echt een duurzame oplossing te creëren moet de oorzaak van het probleem worden aangepakt: de voedselrijkdom.

De partij wil van Gedeputeerde Staten (GS) weten wat hun standpunt is ten aanzien van vergassing van ganzen en of GS gebruik gaan maken van de vergassingsmogelijkheid. En zo ja, wat de kosten hiervan zijn en door wie ze worden betaald. De partij vraagt zich af of in dat geval de kosten voor de massale doding van de dieren niet hoger zijn, dan de veroorzaakte schade en het nemen van goede preventieve verjagingsmaatregelen.

Ganzen kunnen gedurende de rui drie weken niet of nauwelijks vliegen. De dieren werden rond Schiphol in die periode door vangteams in kooien en een vergassingsinstallatie gedreven Tot nog toe was het vergassen met kooldioxide van ganzen alleen mogelijk indien de provincie toestemming vroeg in verband met de vliegveiligheid, in een gebied tot 20 km rond Schiphol. Deze week maakte de Europese Commissie bekend dat dit niet meer nodig is. In plaats van jaarlijks een ontheffingsaanvraag voor het gebruik van CO2 in te moeten dienen, mogen provincies voortaan zelf bepalen of zij de vergassingsmethode willen inzetten. De ontheffing mag nu ook verleend worden als het om landbouwschade gaat.

Fractievoorzitter Carla van Viegen: “Buiten de noodzakelijke aanpak van de oorzaak van de toename van ganzen, zoals de voedselrijkdom, de aanwezigheid van rustgebieden en de aan- of afwezigheid van natuurlijke vijanden, zijn er diervriendelijke korte termijn alternatieven om de schade door ganzen te beperken, zoals het creëren van opvangpercelen voor ganzen met vervangende aantrekkelijke gewassen, bijvoorbeeld luzerne en tarwe in de buurt van de productievelden en graslanden. Ganzen kunnen geweerd worden op de productiegebieden, door onder andere het gebruik van robot roofvogels, lasers, drones e.d. en worden daardoor aangetrokken naar voor hen aanlokkelijke opvanggebieden. Agrariërs kunnen voor deze percelen een vergoeding krijgen. Op deze manier worden productiegebieden minder aantrekkelijk gemaakt en de percelen met vervangende gewassen, juist aantrekkelijk. Voor grootste deel is het, net als bij weersomstandigheden, in veel gevallen gewoon een kwestie van normaal bedrijfsrisico. En is er alsnog sprake van een uitzonderlijk geval van schade, dan kan deze gewoon worden vergoed.

Provincie:
Tag(s):