donderdag, 19. mei 2016 - 21:38 Update: 19-05-2016 21:45

RvC wijst 41 van 118 subsidieaanvragen af, 14 krijgen herkansing

RvC wijst 41 van 118 subsidieaanvragen af, 14 krijgen herkansing
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De Raad voor Cultuur heeft van de 118 subsidieaanvragen van culturele instellingen voor 77 een positief advies gegeven. Zij kunnen wat de raad betreft deel uitmaken van de Culturele Basisinfrastructuur 2017- 2020 (BIS).

Over 41 subsidieaanvragen heeft de raad een negatief advies gegeven; bij 14 daarvan krijgen de instellingen een herkansing . Zij moeten voor de start van de nieuwe subsidieperiode een nieuw plan indienen. In een aantal gevallen adviseert de raad een nog onvervulde plek in de BIS opnieuw open te stellen. In totaal hebben de instellingen voor ongeveer 250 miljoen euro subsidie aangevraagd; er is ruim 220 miljoen euro per jaar beschikbaar. 

In het advies motiveert de raad welke culturele instellingen volgens hem vanaf 2017 in aanmerking komen voor een vierjarige rijkssubsidie. Er zijn 118 aanvragen door de raad beoordeeld op basis van de criteria kwaliteit, educatie en participatie, maatschappelijke waarde (waaronder publieksbereik en ondernemerschap) en geografische spreiding. 

Orkesten

Het gaat om subsidieaanvragen van zeer uiteenlopende culturele organisaties: van symfonieorkesten tot musea, van jeugdtheatergezelschappen tot presentatie-instellingen. De raad heeft bij de beoordeling van de aanvragen ook het functioneren van de instelling in de afgelopen periode betrokken.

Instellingen die deel willen uitmaken van de culturele basisinfrastructuur, de ruggengraat van het Nederlandse cultuurbestel, hebben zich na de bezuinigingen van de afgelopen jaren knap herpakt. De raad vindt dat zij over het algemeen goede plannen hebben ontwikkeld en ook over hun artistieke niveau is de raad meestal tevreden. 

Maar achter de schermen laten de geslonken budgetten wel diepe sporen na: het zijn vooral de makers, kunstenaars en het personeel die financieel de klappen opvangen. Zij werken vaker in deeltijdaanstellingen, als zzp’er en voor relatief zeer lage vergoedingen.

De raad is enthousiast over de aandacht die de instellingen besteden aan talentontwikkeling en educatie - zowel gericht op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs als op volwassenen of senioren. Hij is van mening dat cultuuronderwijs een stevige plek verdient in het curriculum. De raad vindt dat de instellingen zich wel meer moeten inspannen om een publiek te trekken dat een betere afspiegeling vormt van de veranderende bevolkingssamenstelling in Nederland. 

Dat geldt overigens ook voor de vaak onevenwichtige samenstelling van de raden van toezicht. In hun plannen besteden de meeste instellingen nog te weinig aandacht aan diversiteit; ook de manier waarop zij invulling geven aan de Code Culturele Diversiteit is vaak beperkt. De jeugdtheatergezelschappen en filmfestivals vormen hierop een positieve uitzondering.

Rust en stabiliteit

Minister Bussemaker (OCW) heeft bij de samenstelling van de BIS gekozen voor rust en stabiliteit. De raad heeft begrip voor deze keuze, maar is wel van mening dat de rijkssubsidiëring van het cultuurbestel toe is aan een herijking. Trends en ontwikkelingen in en buiten de cultuursector maken het nodig de functie van de BIS en cultuurfondsen opnieuw helder te beschrijven en meer in verband te brengen met het lokale cultuurbeleid. 

Categorie:
Provincie: