dinsdag, 25. oktober 2016 - 14:51 Update: 25-10-2016 15:59

Eis terugbetaling 185.000 euro aan internetgokker afgewezen

Eis terugbetaling 185.000 euro aan internetgokker afgewezen
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Een internetgokker heeft zijn eis tot terugbetaling van 185.000 euro bij de rechtbank tegen online goksite Unibet dinsdag door het gerechtshof Amsterdam zien afwijzen. Dit meldt het gerechtshof dinsdag.

De gokker had vergoeding van zijn verlies van bijna 185.000,- euro geëist. Daarnaast vorderde hij vergoeding van de kosten van medische en psychologische begeleiding wegens zijn gokverslaving en van verhuiskosten omdat in de periode dat hij via Unibet gokte zijn relatie is gestrand en hij een andere woning heeft moeten zoeken.

Gokken via internet

Unibet International Limited (‘Unibet’) is een internationale onderneming die vanuit Malta in verschillende Europese landen de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan kansspelen via het internet. Unibet biedt deze mogelijkheid ook aan in Nederland. Hiervoor heeft zij echter geen vergunning. 

De Nederlandse Wet op de kansspelen bevat een verbod op het aanbieden van kansspelen zonder vergunning. Het is op dit moment niet mogelijk een vergunning te verkrijgen voor het aanbieden van kansspelen via het internet. 
D., een Nederlandse gokker, heeft ongeveer anderhalf jaar deelgenomen aan kansspelen die Unibet aanbood via het internet. Hij heeft in deze periode in totaal ruim 2,2 miljoen euro ingezet en een verlies geleden van in totaal bijna 185.000,- euro.

Kansspelovereenkomst niet ongeldig

Het hof oordeelt dat het verbod van de Wet op de kansspelen om zonder vergunning kansspelen aan te bieden via het internet, “door de bank genomen niet meer als maatschappelijk onwenselijk, illegaal of strafwaardig wordt ervaren”, in ieder geval niet als aan richtlijnen van de Nederlandse Kansspelautoriteit is voldaan. 

Het hof wijst er daarbij op dat het aantal deelnemers aan dergelijke kansspelen al jaren in de honderdduizenden loopt, dat de overheid het wettelijke verbod niet bestendig heeft gehandhaafd en dat nieuwe wetgeving op til staat waarbij het wel mogelijk is met een vergunning kansspelen via het internet aan te bieden. De strijdigheid van de overeenkomst tussen Unibet en D. met het wettelijke verbod leidt daarom niet tot ongeldigheid van die overeenkomst.

Zorgplicht

De tweede vraag waar het in hoger beroep om draaide is of op Unibet een zorgplicht rust op grond waarvan zij aansprakelijk is voor het verlies dat D. heeft geleden. Het hof overweegt dat op Unibet, “als aanbieder van kansspelen door middel van het internet die de deelnemer blootstellen aan het risico van verslaving aan de aangeboden spelen, een zorgplicht rust op grond waarvan zij gehouden is maatregelen te treffen om verslaving aan die spelen zoveel mogelijk te voorkomen en te waken tegen onmatige deelneming daaraan”. 

Eigen verantwoordelijkheid gokker

Daartegenover staat volgens het hof de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer aan de betrokken kansspelen. Deze brengt mee dat de deelnemer verantwoordelijk is voor zijn eigen speelgedrag en daarmee ook voor de bedragen die hij op het spel zet, voor de frequentie en de duur van zijn deelname en voor het al dan niet stellen van grenzen daaraan door het instellen van ‘speellimieten’.

Voldoende maatregelen tegen kansspelverslaving

Het hof concludeert dat “als de aanbieder van de kansspelen voldoende maatregelen heeft getroffen gericht op het voorkomen van kansspelverslaving en het beperken van het risico van onmatige deelneming en de deelnemer zich daaraan niets gelegen laat liggen of zijn speelgedrag niet in overeenstemming daarmee inricht, de gevolgen hiervan voor rekening van de deelnemer zijn, ook als die gevolgen bestaan in een substantieel vermogensverlies”. 

De website waarop Unibet de kansspelen aanbood bevatte mogelijkheden voor D. om zijn verslavingsgevoeligheid te testen, om limieten te stellen aan de bedragen die hij op het spel kon zetten en om zichzelf gedurende zekere tijd uit te sluiten van deelname. 

Daarbij kon bovendien de hulp worden ingeroepen van een Nederlandstalige klantenservice. Unibet heeft hierdoor aan haar zorgplicht voldaan. Dat D. zijn speelgedrag niet in overeenstemming daarmee heeft ingericht, komt voor zijn eigen rekening.

Niet aansprakelijk

Unibet is dus niet aansprakelijk voor het door D. geleden verlies en de door hem gemaakte kosten. Eerder al had de rechtbank Amsterdam de vorderingen van D. afgewezen. Dat vonnis is nu dus in hoger beroep door het hof bekrachtigd.