donderdag, 31. oktober 2019 - 12:41

Provinciale Staten Utrecht akkoord met begroting van half miljard

euro, biljetten, munten,
Foto: PX
Utrecht

Provinciale Staten van Utrecht (PS) zijn woensdag 30 oktober 2019 akkoord gegaan met de begroting voor 2020. In de begroting, het huishoudboekje van de provincie, wordt bepaald hoeveel de provincie Utrecht het komende jaar gaat uitgeven en waar er extra geld voor komt. Dit heeft de provincie bekendgemaakt.

500 miljoen euro

De begroting is een eerste uitwerking van de ambities uit het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Utrecht’. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) wil in 2020 ruim 50 miljoen euro uittrekken voor energietransitie, woningbouw, klimaatadaptatie, biodiversiteit, openbaar vervoer, fietsgebruik, economie, cultuur en erfgoed en het tegengaan van bodemdaling. In de totale begroting gaat ruim 500 miljoen euro om. Over de verdeling daarvan vond een uitvoerig debat plaats tussen de partijen uit PS. Hieronder een greep uit de aangenomen moties.

Autoloze dag

Een merendeel van PS pleit voor een autoloze dag. Zo’n dag kan bijdragen aan de bewustwording van luchtvervuiling en de gevolgen van de klimaatverandering. Ook kan een autoloze dag ervoor zorgen dat meer mensen kiezen voor alternatieve vervoersmiddelen. De provincie Utrecht gaat inventariseren welke gemeenten openstaan voor een jaarlijkse of eenmalige autoloze dag en de deelnemende gemeenten faciliteren bij de uitvoering daarvan.

Ondergrondse mobiliteit

PS vinden dat er onderzoek moet komen naar de mogelijkheden, effecten en kosten van ondergrondse mobiliteitsoplossingen in de provincie. De huidige en geplande maatregelen zijn niet voldoende om het toenemende aantal reizigers in Utrecht te vervoeren. Ondergrondse mobiliteit zou mogelijk een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de verbeteringen van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Zon op dak

Ook willen PS dat meer daken worden benut voor het opwekken van zonne-energie. Om dit te stimuleren gaat de provincie, naar voorbeeld van de provincie Gelderland, kijken of ze met versnellingsteams kunnen gaan werken. Deze teams geven eigenaren van daken onafhankelijk advies en begeleiden hen bij het benutten van daken voor zonne-energie.

Bomen actieplan

De provincie Utrecht wil in samenwerking met maatschappelijke organisaties, zoals de NMU, Utrechts Landschap, LTO en Natuurmonumenten, een actieplan gaan opstellen voor het planten van 600.000 bomen. Vergroening van stad en platteland draagt bij aan de verbetering van het klimaat en de leefbaarheid. Ook levert het planten van bomen en struiken een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie. Een onderdeel van het Bomen Actieplan wordt het organiseren van een ‘Utrechtse Boomplantdag’ waar inwoners, gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke partners bij betrokken worden.

Stikstofbeleid

Tot slot was het stikstofvraagstuk onderwerp van discussie. De provincie Utrecht staat, samen met de andere provincies, voor de opgave om de stikstofuitstoot rond zogenoemde Natura2000 gebieden aan te pakken. PS hebben aangegeven dat de provincie Utrecht in de aanpak daarvan niet mag overgaan tot gedwongen sluiting van agrarische bedrijven totdat er nader landelijk beleid is opgesteld.

Categorie:
Provincie: