woensdag, 2. november 2005 - 10:04

Friese oudere leeft gezonder en gelukkiger

In Fryslân worden de negatieve gevolgen van vergrijzing deels opgevangen doordat de Friese oudere relatief gezond en gelukkig is. Zegt Fokus, het Fries Onderzoeksnetwerk voor Kennis-Uitwisseling over de Samenleving.
<BR>
<BR>In heel Nederland neemt het aantal ouderen de komende jaren sterk toe. In 2005 is 14% van de Nederlanders 65 jaar en ouder en in 2030 is dit 21,7%.

Die vergrijzing zal onder andere leiden tot een groter beroep op de zorg, tot meer vraag naar een- of tweepersoons woningen, tot een krappere arbeidsmarkt en hogere lonen.

Hoewel vergrijzing in veel opzichten een landelijke kwestie is, liggen zowel de problemen als de kansen van vergrijzing in Fryslân net iets anders. De vergrijzing in Fryslân is iets groter, want in Fryslân woont bijna 1% meer 65-plussers dan gemiddeld in Nederland. Aan de andere kant kennen Friezen een gemiddeld hoger aantal gezonde jaren dan de gemiddelde Nederlander. De Fries is gemiddeld tot zijn 62,6e levensjaar gezond, terwijl de gemiddelde Nederlander tot z’n 61ste gezond is. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat Friese ouderen minder eenzaam en depressief zijn dan elders. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de grotere sociale hechtheid op het Friese platteland en de betere fysieke gezondheid.

Door de vergrijzing neemt de beroepsbevolking af, met als gevolg dat de lonen stijgen en de arbeidsproductiviteit omhoog moet. Dit laatste weegt zwaar in Fryslân, omdat de arbeidsproductiviteit nu al ongeveer 10% lager is dan het Nederlands gemiddelde. Niet alleen zullen de Friezen harder moeten werken en beter opgeleid moeten worden, er zullen ook méér Friezen moeten werken. Omdat in Fryslân de arbeidsparticipatie relatief laag is, zal vrijwilligerswerk en mantelzorg, waarin ouderen een belangrijk aandeel vervullen, naar verwachting niet zo snel in de knel komen als in de rest van Nederland.

Belangrijk is het gegeven dat Friese ouderen het liefst in hun eigen gemeente blijven wonen. Het blijven wonen op het platteland zal technologisch ondersteund moeten worden. Een voorbeeld hiervan is zorg via de computer of via internet. De grote aantallen kleine kernen van Fryslân bieden een zeer geschikt natuurlijk experimenteerterrein voor nieuwe zorgvormen en nieuwe ondersteunende technologie (domotica). Zo kan Fryslân zich voorbereiden op de vergrijzing op het platteland.

Voor het samenstellen van de bundel is zowel nieuw onderzoek gedaan als bestaand materiaal gebruikt. Het samenbrengen van informatie over ontwikkelingen in Fryslân is de hoofdtaak van FOKUS. Tegelijk met het uitbrengen van deze bundel stelt Fokus ook een eigen website open voor alle geïnteresseerden: Fokus op Fryslân. Op de website, die in de toekomst nog verder ‘gevuld’ zal worden, vindt u cijfers, informatie en onderzoek van de ruim tien organisaties uit het maatschappelijke middenveld die in FOKUS participeren.
Provincie:
Tag(s):