dinsdag, 11. januari 2005 - 17:31

Gelderland is in voor pilot beprijzing

Gelderland

Gedeputeerde Staten hebben in een brief aan de Tweede Kamer een eerste reactie gegeven op de initiatief Tolwet. Gelderland ziet mogelijkheden voor een pilot, maar vanuit financieel oogpunt onder een aantal strikte voorwaarden. Zo mag de hoogte van de provinciale middelen per saldo niet worden aangetast. Ook dient de nu nog aanwezige heffingsruimte in de opcentenheffing motorrijtuigenbelasting te worden gewaarborgd, evenals de jaarlijkse autonome groei die zich in de toekomst voordoet in de opcentenheffing motorrijtuigenbelasting. Dit laatste is van belang omdat tolgaring meer onderhevig is aan economische veranderingen dan de huidige opcenten motorrijtuigenbelasting.

Gedeputeerde Staten zullen in het voorjaar 2005 met de Staten over hetonderwerp beprijzing spreken. De Staten kunnen dan aangeven welke randvoorwaarden en uitgangspunten Gelderland gaat hanteren inzake beprijzing.

Onlangs heeft de Tweede Kamer de initiatief Tolwet aan de provincie gestuurd. Tot medio januari hebben organisaties de gelegenheid op dit initiatiefwetsvoorstel van Tweede-Kamerlid Duyvendak te reageren. Het wetvoorstel komt neer op tolheffing ten behoeve van
verkeersregulering. Het maakt het mogelijk dat wegbeheerders – gemeente, provincie, waterschap – tol kunnen heffen van hun weggebruikers. Doel is vermindering van autoverkeer op een aantal wegen en daarmee vermindering van het aantal opstoppingen en verbetering van het leefmilieu. Volgens de Tolwet mag tolheffing niet worden ingezet om extra inkomsten te verkrijgen.

Afronding vaststelling Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht Oost

Op 13 december 2004 hebben Provinciale Staten van Utrecht het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht Oost vastgesteld. Vervolgens is aan de Staten van Gelderland dit Utrechtse besluit voorgelegd met het verzoek hiermee in te stemmen. De behandeling in PS op 22 december had als resultaat dat wordt ingestemd met het Utrechtse besluit, inclusief de Utrechtse amendementen, met dien verstande dat er aanvullend vier amendementen en één motie zijn aanvaard.

Op grond van de Reconstructiewet zijn deze amendementen op 10 januari 2005 aan PS van Utrecht voorgelegd en aanvaard. Met de vaststelling door Utrecht en de instemming van Gelderland kan de laatste stap in de planafronding worden ingezet, nl. het reconstructieplan wordt nu aan het Rijk ter goedkeuring voorgelegd.
Provincie:
Tag(s):