vrijdag, 1. juli 2005 - 17:57

Kabinet overweegt een participatieplicht in te voeren

Den Haag

Het kabinet overweegt een participatieplicht in te voeren voor een deel van de jongeren van 18 tot 23 jaar. Het gaat naar schatting om 15.000 tot 35.000 werkloze jongeren zonder startkwalificatie, die niet meer op school zitten, geen uitkering ontvangen en evenmin met zorgtaken zijn belast. Het kabinet wil voorkomen dat jongeren blijvend langs de zijlijn komen te staan. De participatieplicht is het sluitstuk van een pakket - deels oude, deels nieuwe - maatregelen om structurele uitval van jongeren te voorkomen.

De gemeenten, via de Regionale Meld- en Coördinatiecentra (RMC's) belast met de aanpak van voortijdig schoolverlaten, moeten een sleutelrol gaan vervullen in dit plan. Zij kunnen jongeren die weigeren mee te werken een boete opleggen. Er zitten overigens nog veel haken en ogen aan invoering van een participatieplicht. Het kabinet laat de komende maanden onderzoeken of en hoe een en ander haalbaar is, zowel juridisch en organisatorisch als financieel.

Dat schrijft minister Van der Hoeven in een brief aan de Tweede Kamer. Met deze brief geeft het kabinet uitvoering aan een wens van de Tweede Kamer (motie-Verhagen). Het kabinet ziet af van een verlenging van de leerplicht tot 23 jaar. Maatwerk is meer op zijn plaats voor de diverse groep jongeren om wie het hier gaat.

De 39 RMC's helpen jongeren zonder startkwalificatie nu al met het vinden van werk of passende scholing. Maar deelname aan zulke maatwerktrajecten is nu nog niet verplicht. Dat zal in de toekomst moeten veranderen. Hoe dat het beste kan, wordt nog nader uitgewerkt. Het kabinet overweegt niet alleen sancties mogelijk te maken, maar ook om jongeren die actief mee doen te belonen. De op maat gesneden trajecten/leerroutes worden opgezet om al doende te leren. Dat kan in de vorm van stages, vrijwilligerswerk, door actief bezig te zijn met bijvoorbeeld sporten of culturele activiteiten. Kennis en ervaring die jongeren hierbij opdoen worden vastgelegd en erkend. Zo kan de stap naar een vaste baan verkleind worden.

Rond november van dit jaar wil het kabinet met een definitieve uitwerking van de plannen komen. In de tussenliggende tijd wordt onder meer nog onderzoek gedaan naar de precieze omvang van de betreffende groep jongeren en de financiële gevolgen van deze aanpak en worden de voorgestelde maatregelen getoetst op haalbaarheid en financiële effecten.
Categorie:
Tag(s):