dinsdag, 12. april 2005 - 9:37

Onderzoek naar verontreiniging in Noordzeekanaal

IJmuiden

Rijkswaterstaat start een onderzoek naar ernstig vervuild slib in het oostelijk deel van het Noordzeekanaal. Onderzocht wordt hoe groot de vervuilde gebieden precies zijn. Het onderzoek wordt gehouden in aanloop naar de baggerwerkzaamheden die in 2006 en 2007 in dit deel worden uitgevoerd.

Het baggeren van het Noordzeekanaal gebeurt om deze hoofdvaarroute van Amsterdam weer op diepte te brengen. Als de werkzaamheden eind 2008 zijn afgerond, moeten grote zeeschepen elkaar weer kunnen passeren. Daarnaast komt het opruimen van het slib ook het zeldzame brakke watermilieu in het Noordzeekanaal ten goede.

Het onderzoek naar vervuild slib met behulp van boringen in de waterbodem, wordt verricht vanaf een ponton. Deze monsters worden geanalyseerd op eventuele vervuiling. In september zijn de eerste resultaten van het onderzoek bekend.
Provincie:
Tag(s):