maandag, 28. februari 2005 - 15:07

Stimuleringssubsidie Gelderse jonge boeren

Gelderland

Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor de € 500.000,- subsidie die Provinciale Staten (PS) beschikbaar hebben gesteld om jonge agrariërs in Gelderland te ondersteunen, te koppelen aan de rijksregeling voor de ondersteuning jonge boeren. Gelderland en Limburg zijn de eerste provincies die aanhaken bij de rijksregeling. De koppeling houdt in dat Gelderland € 500.000,- als subsidie aan het Ministerie van LNV beschikbaar stelt om Gelderse projectaanvragen in 2005 en 2006 te honoreren. LNV heeft het koppelingsvoorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de EU met daarbij het voorstel om het provinciale bedrag in 2005 te verdubbelen met € 250.000,-. In de loop van maart wordt een Brussels antwoord verwacht. PS moeten nog instemmen met het voorstel de Gelderse subsidie beschikbaar te stellen als subsidie aan LNV. Gelderland wil, in navolging van de EU en LNV, met de investeringssteun het jonge boeren mogelijk maken na de overname van een bedrijf dit bedrijf door investeringen duurzaam en vitaal te maken.

Het Ministerie van LNV is momenteel bezig de Europese steunregeling voor jonge boeren uit te werken in een rijksregeling. LNV heeft daarvoor voor de komende twee jaar € 10 miljoen vrijgemaakt dat met Europees geld verdubbeld kan worden. Het voorstel dat nu in Brussel ligt maakt het mogelijk voor provincies mee te liften met de rijksregeling en zo jonge boeren uit die betreffende provincies die uitgeloot zijn in de eerste ronde, alsnog in aanmerking te laten komen voor subsidie.

Provinciale Staten hebben bij de begroting van 2004 € 500.000,- beschikbaar gesteld als steun aan jonge agrariërs in Gelderland. Het ministerie zal het provinciale bedrag in twee jaar onder dezelfde voorwaarden als bij de rijksregeling wegzetten in een tweede ronde aan jonge landbouwers in Gelderland. De Gelderse bijdrage wordt opgesplitst: de eerste helft in 2005 en de andere helft in 2006. De aanvragen voor rijkssubsidie worden waarschijnlijk volgens een lotingssysteem toegekend, omdat er meer aanvragen worden verwacht dan dat er subsidie beschikbaar is. Dat betekent dat niet alle jonge boeren die aanspraak kunnen maken op de regeling, ook daadwerkelijk in aanmerking komen voor subsidie omdat zij worden uitgeloot. Juist voor de uitgelote jonge boeren is de provinciale subsidie bedoeld.

Op volgorde die reeds is bepaald in de eerste nationale ronde zouden jonge agrariërs die in deze ronde worden uitgeloot, in een tweede ronde waarin provinciaal geld wordt ingezet, alsnog in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning.
Andere provincies overwegen nog of zij ook kiezen voor koppeling met de rijksregeling.
Provincie:
Tag(s):