donderdag, 21. december 2006 - 19:29

Woningcorporaties onderzoeken fusie op huurmarkt

Landgraaf

De directies van Hestia groep, Wonen Limburg en Woonpunt gaan de mogelijkheid onderzoeken om intensiever met elkaar te kunnen samenwerken. De drie corporaties hebben besloten begin 2007 te gaan werken aan een intentieverklaring om te komen tot een fusie.

Uit onderzoek uitgevoerd door een extern bureau bleek dat bepaalde ontwikkelingen op de Limburgse woningmarkt beter aan te pakken zijn door de krachten te bundelen. Bijvoorbeeld de verwachte en ingezette krimp van de Limburgse bevolking. Er komt meer ruimte, maar daar moet met beleid mee worden omgegaan om leegstand en verval te voorkomen en er juist meer kwaliteit voor terug te brengen. Ook het groeiende aantal ouderen in Limburg en de toenemende kwetsbaarheid van bepaalde wijken in de grotere Limburgse steden zijn ontwikkelingen waarvoor samenwerking nodig is. Door het bundelen van de financiële middelen, woningbezit en kennis en expertise kunnen de corporaties grotere projecten aanpakken en meer investeren in de leefbaarheid van de aandachtswijken.

De raden van commissarissen van de Hestia groep, Wonen Limburg en Woonpunt hebben in december hun fiat uitgesproken om een intentieverklaring op te stellen om te komen tot een fusie. Begin 2007 wordt deze verklaring opgesteld. In de intentieverklaring zullen toetsingspunten opgenomen worden die de meerwaarde van een fusie moeten aantonen. Als de verklaring door de drie partijen getekend is, worden de plannen besproken met huurderbelangenverenigingen, ondernemingsraden en andere belanghebbenden. Daarna zal een vervolgonderzoek worden uitgevoerd naar de concrete meerwaarde in termen van extra prestaties die de samenwerking zou moeten realiseren en naar organisatorische en financiële aspecten. Dit proces zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Als blijkt dat de corporaties de meerwaarde niet duidelijk aan kunnen tonen, zal de fusie niet plaatsvinden. Dan biedt wellicht een andere manier van samenwerken een alternatief. Begin 2008 moet duidelijk zijn of er inderdaad een fusie komt en zo ja welke speerpunten de nieuwe organisatie zal hebben.
Provincie:
Tag(s):