donderdag, 6. september 2007 - 8:47

College gaat jeugdwelzijn en hulpverlening doorlichten

Amsterdam

Het college van B&W van de gemeente Amsterdam heeft besloten om de geldstromen die besteed worden aan jeugdwelzijn en jeugdhulpverlening door te lichten. Er zal scherp gekeken worden naar de kosten en de resultaten die hier tegenover staan. Ook zullen locaties in de stad worden bezocht om te controleren of de praktijk echt laat zien wat er op papier beloofd wordt.

Amsterdam investeert fors op sociaal terrein om maatschappelijke problemen aan te pakken maar er wordt door de gemeentelijke voorzieningen te weinig samengewerkt. Nieuwe initiatieven worden ontplooid terwijl het beoordelen van de effecten achterwege blijft.

Partijen zoals de stadsdelen, gemeentelijke diensten, de Bestuursdienst, het Platform Amsterdam Samen en Bureau Jeugdzorg constateren dat er, ondanks een gegroeide samenwerking en grotere effectgerichtheid, veel nadruk ligt op beleid en te weinig op uitvoering en resultaat. Ook is de overlast in sommige wijken hardnekkig en staat de kwaliteit van het onderwijs onder druk.

Het college wil daarom een eenduidige en doelmatige uitvoeringspraktijk voor het hele sociale domein. Een uitgewerkte onderzoeksopzet wordt in september/oktober aan het college aangeboden. Ook komt er in het najaar een monitor voor de investeringen die gedaan worden bij het programma ‘Kinderen Eerst’ waarin de gemeente de komende jaren meer dan 70 miljoen euro investeert.

De eerste rapportage zal voor de begrotingsbesprekingen in september klaar zijn. Het college wil hiermee snel een betere afweging maken bij het inzetten van het beschikbare geld.

Wethouder Lodewijk Asscher wil een trendbreuk in de ‘Frankenstein’ situatie die is ontstaan met alle welzijnssubsidies. Samen met de wethouders Hennah Buyne en Marijke Vos is een bestuurlijk team geformeerd om leiding te geven aan die trendbreuk. Daarbij wil het college er scherp op letten dat de basis om kinderen volwaardig te laten opgroeien en zo voor te bereiden op volwassenheid op orde is. Dan gaat het om zaken zoals onderwijs, verzuim en uitval, ouderbetrokkenheid, sport en veiligheid in plaats van het starten van nieuwe projecten.
Provincie:
Tag(s):