donderdag, 27. december 2007 - 10:12

Cramer: Geef recreatie-bewoners snel duidelijkheid

Den Haag

Minister Cramer van Ruimte en Milieu wil snel uitsluitsel voor bewoners die vaak al jaren lang wachten op duidelijkheid over de rechtmatigheid van de permanente bewoning van recreatiewoningen. Zij vraagt gemeenten die deze bewoners nog geen duidelijkheid hebben gegeven dit binnen afzienbare termijn te doen. Dit laat het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) donderdag weten.

Verruiming vrijstelling
Via een verdere verruiming van de mogelijkheden voor het verlenen van een persoongebonden vrijstelling biedt Cramer de gemeenten meer ruimte om snel duidelijkheid te bieden aan bewoners van recreatiewoningen. Daarnaast zal zij gemeenten, die nog geen actie hebben ondernomen, een uiterste termijn te stellen om duidelijkheid te verschaffen.

Discussie
De discussie over onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen loopt al jaren. In 2003 is voor de bewoning van recreatiewoningen beleid vastgesteld. Voor bewoners die voor 31 oktober 2003 in een recreatiewoning woonden moet een oplossing gevonden worden. Het overgrote deel van de gemeenten heeft de bewoners duidelijkheid gegeven en maatregelen genomen of is daar druk mee bezig.

Minister Cramer wil dat ook de resterende bewoners snel duidelijkheid krijgen en problemen in de toekomst worden voorkomen. Zij zal de gemeenten die de bewoners nog steeds geen uitsluitsel hebben gegeven een uiterste termijn stellen, waarbinnen een oplossing moet zijn gevonden. Hiervoor is een wetswijziging nodig.

Wetswijziging
Medio 2008, wanneer de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening intreedt, zal zij hiervoor een voorstel doen. Mede doordat een aantal gemeenten het onrechtmatig bewonen van recreatieverblijven passief gedoogt, ontstaat een situatie waarin het inzetten van een actief handhavingsbeleid leidt tot moeizame en ingrijpende trajecten. Zowel voor de betrokken burgers als voor de handhavende overheden.

Door het creëren van ruimere mogelijkheden wil zij dat de huidige situatie snel tot het verleden behoort. Het permanent wonen in een recreatiewoning is niet toegestaan. Recreatiewoningen staan vaak in kwetsbare natuurgebieden, die niet bestemd zijn voor permanente bewoning. Daarnaast zijn de bouwtechnische eisen als ook de bestemmingsplanvoorschriften voor recreatiewoningen anders dan die voor reguliere woningen.

Het gemeentelijke bestemmingsplan geeft aan of ergens wel of niet permanent gewoond mag worden. De gemeente kan in sommige gevallen het bestemmingsplan wijzigingen of bewoners een persoonsgebonden vrijstelling geven. Voor de bouw van nieuwe recreatiewoningen gelden dezelfde wettelijke regelingen als voor reguliere woningen.
Provincie:
Tag(s):