donderdag, 28. juni 2007 - 20:52

Luchtkwaliteit Gouda voldoet aan norm

Gouda

De luchtkwaliteit in Gouda is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven. Dit staat te lezen in de gemeentelijke luchtrapportage 2006. De rapportage heeft betrekking op de concentraties van stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) als gevolg van het wegverkeer.

In vergelijking met 2005 daalde het aantal locaties met een overschrijding van de grenswaarde voor stikstofdioxide van vijf naar drie. De Spoorstraat is een van deze drie locaties waarbij de uitstoot van stikstofdioxide nog te hoog is. Om de situatie in de toekomst te verbeteren heeft de gemeente vorig jaar voor deze locatie een actieplan opgesteld. Hier blijf de komende jaren de nadruk op liggen.

In 2010 moet de gemeente voldoen aan de norm voor stikstofdioxide. De verwachting is dat dit lukt, onder meer als gevolg van landelijke maatregelen op het gebied van schonere motoren en betere brandstoffen.

De situatie met betrekking tot fijn stof is in 2006 iets achteruit gegaan ten opzichte van het jaar ervoor. Fijn stof is afkomstig van verkeer, industrie en natuurlijke bronnen. Weersomstandigheden, zoals windrichting en de hoeveelheid neerslag, zijn van grote invloed op de hoeveelheid fijn stof. Op een aantal locaties in Gouda was in 2006 de daggrenswaarde voor fijn stof nog te hoog. Er werden echter geen tussentijdse plandrempels overschreden zodat Gouda goed op koers ligt om op termijn aan de gestelde normen voor 2010 te voldoen.

De verantwoordelijkheid voor de aanpak van fijn stof ligt vanwege de schaal van de problematiek vooral op regionaal- en rijksniveau. Om aan de uitvoering van het luchtkwaliteitsbeleid te werken heeft de Milieudienst Midden-Holland samen met de gemeenten in de regio een actieplan luchtkwaliteit opgesteld.
Provincie:
Tag(s):