vrijdag, 25. mei 2007 - 0:10

Waterschap sluit 2006 af met twee miljoen verlies

Lelystad

Waterschap Zuiderzeeland heeft 2006 met een negatief bedrijfsresultaat van 2 miljoen afgesloten. Het bestuur heeft bij de tussentijdse begrotingswijzigingen in 2006 al laten zien dat dit te verwachten was. Het negatieve bedrijfsresultaat bedraagt iets meer dan twee miljoen euro en ligt in de lijn van de eerdere prognoses. Bij de afronding van 2006 blijkt dat de kosten voor en resultaten van de gewone bedrijfsvoering goed overeenkomen met de begroting.

Een deel van het negatieve resultaat, ongeveer een half miljoen euro, wordt veroorzaakt door hogere energielasten. Deze overschrijding is overigens lager dan eerder verwacht werd. Daarvoor zijn drie oorzaken aan te wijzen:

• Het najaar is droog geweest, waardoor de gemalen minder hebben gedraaid.
• De afvalwaterzuiveringsinstallatie Lelystad blijkt na de afgeronde verbouwing nog zuiniger te zijn dan verwacht.
• Een meevaller in de afrekening van energieleveranciers over de achterliggende jaren.
Een ander deel van het resultaat komt doordat het waterschap ongeveer 0,8 miljoen euro heeft toegevoegd aan de voorziening dubieuze debiteuren.

Eind 2006 heeft waterschap Zuiderzeeland een studie gedaan naar de prognoses voor de belastingopbrengsten die het hanteerde bij de begrotingen voor 2005 en 2006. De studie ging met name over de verontreinigingsheffing van bedrijven en woningen. Er blijkt uit dat een bedrag van 1,8 miljoen euro misschien niet geheven kan worden; dat wordt dit jaar nader onderzocht. Daarbij wordt onder meer gekeken in hoeverre de groei van woningen en bedrijven achterblijft bij de gehanteerde prognoses. Voor de zekerheid heeft het waterschap een voorziening van 1,8 miljoen euro gecreëerd. Ook dit bedrag drukt op het resultaat over 2006. De achterblijvende groei van bedrijven en woningen heeft er daarnaast toe geleid dat het waterschap minder ingezetenenomslag en omslag gebouwd heeft kunnen opleggen dan verwacht. Waterschap Zuiderzeeland zal zijn prognoses op dit gebied zonodig al voor 2007 bijstellen.

Verder is ook nog een groter beroep op kwijtschelding van de belastingverplichting gedaan dan begroot. 2006 kende ook meevallers. Naast de eerder genoemde lagere extra lasten voor energieverbruik, heeft het waterschap ook meer subsidies binnen weten te halen dan verwacht. De meevallers en de tegenvallers houden elkaar in evenwicht.

Opvallende resultaten uit de bedrijfsvoering van 2006 zijn:
• de verbouwing van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Lelystad;
• weer betere resultaten bij de muskusrattenbestrijding;
• professionalisering van de schouw en handhaving;
• aanleg van 24 kilometer natuurvriendelijke en duurzame oevers;
• installeren van de 100e iba (individuele behandeling afvalwater: kleine afvalwaterzuivering) in het buitengebied.
Provincie:
Tag(s):