vrijdag, 2. november 2007 - 13:16

Ziekenhuizen meer alert op kindermishandeling

Utrecht

Ziekenhuizen in de provincie Utrecht gaan maatregelen nemen waardoor ze beter in staat zijn eventuele kindermishandeling te signaleren. Door betere controle en uitwisseling van gegevens moet kindermishandeling eerder aan het licht komen. Bijvoorbeeld in de opleiding en in de werkprocessen van het personeel en bij de registratie van cliëntgegevens, komt er in ieder ziekenhuis structurele aandacht voor signalering van mishandelde kinderen. De voorgenomen maatregelen zijn vrijdag vastgelegd in een convenant met de provincie Utrecht.

Door betere registratie van meldingen wordt het moeilijker voor ouders om ongemerkt verschillende Spoed Eisende Hulp-posten te bezoeken na mishandeling van hun kind, zonder dat eventuele kindermishandeling wordt opgemerkt. Samenwerking met huisartsen en huisartsen-posten moet daarbij uiteindelijk zorgen voor een sluitend netwerk.

Doel van het convenant is de signalering op structurele wijze te verankeren in het ziekenhuisbeleid. In een plan van aanpak staat beschreven wat in ziekenhuizen gedaan kan worden op het gebied van informatie-uitwisseling, protocollen en deskundigheidsbevordering om de signalering te verbeteren. Er zijn verschillende partijen (ziekenhuizen, zorgverzekeraars, Algemeen Meldpunt Kindermishandeling van Bureau Jeugdzorg) betrokken.

De provincie is verantwoordelijk voor een goed jeugdzorgbeleid in Utrecht én bekostigt voor twee jaar een regionale coördinator ten behoeve van de implementatie van het onderliggende plan van aanpak.
Provincie:
Tag(s):